Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 309

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

600.000 đ Đăng ký

ID: [324276]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Khóa Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021 là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Nouns (Danh từ)
2 Thi online: Nouns 1
3 Word Form (Cấu tạo từ)
4 Thi online: Nouns 2
5 Word Form Practice
6 Thi online: Word form 1
7 Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V)
8 Thi online: Word form 2
9 Subject- Verb agreement Practice
10 Thi online: Word form 3
11 Thi online: Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V) 1
12 Thi online: Word form 4
13 Thi online: Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V) 2
14 Collocations (Sự kết hợp từ)
15 Thi online: Subject- Verb agreement (Hòa hợp S-V) 3
16 Tổng quan hệ thống các âm trong tiếng Anh
17 Collocations with Verbs
18 Nhận biết và phát âm nguyên âm đơn
19 Adjectives (Tính từ)
20 Collocation Practice 1
21 Nhận biết và phát âm nguyên âm đôi
22 Thi online: Adjective 1
23 Collocation Practice 2
24 Phát âm 5 cặp phụ âm vô thanh – hữu thanh
25 Collocation Practice 3
26 Thi online: Adjective 2
27 Nhận biết và phát âm “S family”
28 Thi online: Collocation 1
29 Thi online: Collocation 2
30 Phát âm các cặp phụ âm còn lại
31 Trật tự sắp xếp tính từ
32 Thi online: Collocation 3
33 Luyện tập âm trong đề thi (Part 1)
34 Thi online: Collocation 4
35 Thi online: Trật tự sắp xếp tính từ 1
36 Thi online: Collocation 5
37 Luyện tập âm trong đề thi (Part 2)
38 Phrasal Verbs (Cụm động từ)
39 Thi online: Trật tự sắp xếp tính từ 2
40 Adverbs (Trạng từ)
41 Cụm động từ đa nghĩa
42 Thi online: Adverbs 1
43 Phrasal Verb Practice 1
44 Phrasal Verb Practice 2
45 Luyện tập âm trong đề thi (Part 3)
46 Thi online: Adverbs 2
47 The comparison of Adjectives and Adverbs (So sánh tính từ và trạng từ)
48 Multiple meaning phrasal verbs
49 Thi online: Phrasal Verbs 1
50 Thi online âm 1
51 Thi online âm 2
52 Thi online âm 3
53 Thi online: Phrasal Verbs 2
54 Thi online: So sánh tính từ và trạng từ 1
55 Thi online: So sánh tính từ và trạng từ 2
56 Thi online: Phrasal Verbs 3
57 Cách phát âm đuôi “s,es”
58 Idioms about animals
59 Thi online: So sánh tính từ và trạng từ 3
60 Idioms about body parts
61 Luyện tập phát âm “es”
62 Gerunds (Danh động từ)
63 The comparison of Adjectives and Adverbs Practice
64 Idioms with comparisons (as, like)
65 Idioms about weather and music
66 Thi online – Phát âm “es”
67 Bare Infinitive and To Infinitive
68 Bare Infinitive and To Infinitive 2
69 Reported speech gerund and infinitive
70 Cách phát âm đuôi “ed”
71 Luyện tập động từ nguyên thể và danh động từ
72 Danh động từ hoàn thành và phân từ hoàn thành
73 Common idioms in English tests
74 Ngoại lệ phát âm đuôi “ed”
75 Thi online: động từ nguyên thể và danh động từ 1
76 Idiom practice 1
77 Thi online: động từ nguyên thể và danh động từ 2
78 Idiom practice 2
79 Luyện tập phát âm ed
80 Thi online: động từ nguyên thể và danh động từ 3
81 Thi online: động từ nguyên thể và danh động từ 4
82 Thi online: Idioms 1
83 Idioms with colors and health
84 Thi online – Phát âm ed
85 Thi online: động từ nguyên thể và danh động từ 5
86 Articles (Mạo từ)
87 Thi online: Idioms 2
88 Bài tập Mạo Từ
89 Thi online – Phát âm es” ed 1
90 Thi online: Article 1
91 Thi online: Idioms 3
92 Thi online: Idioms 4
93 Thi online: Article 2
94 Thi online: Article 3
95 Thi online – Phát âm es+ ed 2
96 Thi online: Idioms 5
97 Pronouns (Đại từ)
98 Thi online: Pronouns (Đại từ) 1
99 Thi online: Pronouns (Đại từ) 2
100 Vocabulary - Topic - Environment 1
101 Mẹo trọng âm từ
102 Chuyên đề thì: Hiện tại đơn và quá khứ đơn
103 Thi online: Các thì đơn 1
104 Vocabulary - Topic - Environment 2
105 Thi online: Các thì đơn 2
106 Chuyên đề thì: Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn
107 Environment practice test
108 Trọng âm từ 2 âm tiết
109 Thi online: Các thì tiếp diễn 1
110 Thi online: Các thì tiếp diễn 2
111 Thi online: Vocabulary – Topic Environment 1
112 Thi online: Vocabulary – Topic Environment 2
113 Luyện tập trọng âm từ 1
114 Chuyên đề thì: Các thì tương lai
115 Chuyên đề thì: Các thì hoàn thành
116 Thi online: Vocabulary – Topic Environment 3
117 Thi online: Các thì hoàn thành 1
118 Vocabulary - Topic - Job and Employment 1
119 Luyện tập trọng âm từ 2
120 Tổng hợp 7 quy tắc trọng âm từ
121 Sự hòa hợp giữa các thì
122 Thi online: Các thì hoàn thành 2
123 Vocabulary - Topic - Job and Employment 2
124 Vocabulary Job Practice test
125 Chữa bài tập vận dụng chuyên đề thì
126 Thi online: Vocabulary - Topic - Job and Employment 1
127 Thi online: Vocabulary - Topic - Job and Employment 2
128 Thi online: Tổng kết chuyên đề thì 1
129 Thi online: Tổng kết chuyên đề thì 2
130 Thi online: Tổng kết chuyên đề thì 3
131 Thi online: Vocabulary - Topic - Job and Employment 3
132 Thi online trọng âm từ 1
133 Thi online trọng âm từ 2
134 Câu bị động và nguyên tắc chuyển đổi (Passive Voice)
135 Các dạng bị động đặc biệt
136 Thi online trọng âm từ 3
137 Vocabulary - Topic - Education
138 Vocabulary - Education Collocation
139 Thi online: Passive Voice 1
140 Thi online: Passive Voice 2
141 Thi online trọng âm từ 4
142 Thi online: Vocabulary - Topic – Education 1
143 Thi online: Passive Voice 3
144 Câu điều kiện (Conditional Sentences) 1
145 Thi online trọng âm từ 5
146 Thi online: Vocabulary - Topic – Education 2
147 Luyện tập câu điều kiện
148 Thi online: Câu điều kiện 1
149 Vocabulary - Topic – Sport 1
150 Sports collocation
151 Thi online: Câu điều kiện 2
152 Thi online: Câu điều kiện 3
153 Các dạng câu điều kiện nâng cao
154 Vocabulary Sport Practice test
155 Thi online: Câu điều kiện 4
156 Thi online: Vocabulary - Topic – Sport 1
157 Thi online: Câu điều kiện 5
158 Câu tường thuật/gián tiếp (Reported Speech)
159 Thi online : Vocabulary - Topic – Sport 2
160 Luyện tập tổng hợp câu tường thuật
161 Vocabulary - Topic – Science and Technology 1
162 Vocabulary - Topic – Science and Technology 2
163 Thi online: Reported Speech 1
164 Thi online: Reported Speech 2
165 Science and Technology Practice
166 Thi online: Reported Speech 3
167 Relative Clauses (Mệnh đề quan hệ)
168 Thi online: Topic – Science and Technology 1
169 Thi online: Topic – Science and Technology 2
170 Thi online: Mệnh đề quan hệ 1
171 Thi online: Mệnh đề quan hệ 2
172 Omission of Relative Pronouns
173 Skimming skills
174 Các dạng câu tường thuật đặc biệt
175 Common mistakes with prepositions
176 Vocabulary - Topic – Health 1
177 Scanning skills
178 Prepositions of time, place, manners
179 Preposition (Part 3)
180 Health collocations
181 Preposition Practice Part 1
182 Thi online: Mệnh đề quan hệ 3
183 Collocations with Prepositions
184 Thi online: Topic – Health 1
185 Thi online: Prepositions 1
186 Thi online: Topic – Health 2
187 Thi online: Prepositions 2
188 Thi online: Prepositions 3
189 Paraphrasing skills
190 Subjuntive Mood (Thể giả định)
191 Luyện tập thể giả định
192 Vocabulary - Topic – Culture 1
193 Thi online: Subjuntive Mood (Thể giả định) 1
194 Vocabulary - Topic – Culture 2
195 Cultural diversity practice
196 Thi online: Subjuntive Mood (Thể giả định) 2
197 Phương pháp làm dạng câu hỏi tìm đại từ thay thế
198 Thi online: Vocabulary - Topic – Culture 1
199 Thi online: Vocabulary - Topic – Culture 2
200 Thi online: Subjuntive Mood (Thể giả định) 3
201 Conjunctions (Liên từ) 1
202 Conjunctions practice
203 Thi online: Conjunctions (Liên từ) 1
204 Thi online: Conjunctions (Liên từ) 2
205 Phương pháp làm dạng câu hỏi từ đồng nghĩa
206 Thi online: Conjunctions (Liên từ) 3
207 Modal Verbs
208 Thi online: Modal Verbs 1
209 Vocabulary - Topic - Family and friends practice
210 Modal perfect
211 Modal verbs practice
212 Vocabulary - Topic - Family and friends
213 Thi online: Modal Verbs 2
214 Inversions (Đảo ngữ)
215 Luyện tập đảo ngữ
216 Friend Vocabulary
217 Thi online: Inversions (Đảo ngữ) 1
218 Thi online: Topic - Family and friends 1
219 Thi online: Topic - Family and friends 2
220 Vocabulary – Topic – Entertainment
221 Thi online: Inversions (Đảo ngữ) 2
222 Luyện tập mệnh đề quan hệ
223 Tag Questions (Câu hỏi đuôi)
224 Một số trường hợp đặc biệt TAG questions
225 Bài tập Tag Questions
226 Thi online: Inversions (Đảo ngữ) 3
227 Thi online: Tag Questions 1
228 Thi online: Tag Questions 2
229 Thi online: Tag Questions 3
230 Phương pháp làm dạng câu hỏi thông tin chi tiết
231 Vocabulary – Topic – Books and Films 1
232 Phương pháp làm dạng câu hỏi tìm ý chính, đặt tựa đề
233 Clef Sentences (Câu chẻ)
234 Thi online - Clef Sentences (Câu chẻ)
235 Practice giải quyết dạng câu hỏi tìm chủ đề, đặt tựa đề
236 Phương pháp làm dạng câu hỏi suy luận
237 Adverb Clauses (Mệnh đề trạng ngữ)
238 Vocabulary – Topic – Books and Films 2
239 Thi online: Vocabulary – Topic – Entertainment 1
240 Thi online: Vocabulary – Topic – Entertaiment 2
241 Practice Books and films
242 Thi online: Vocabulary – Topic – Books and Films 1
243 Tổng ôn đọc điền từ Part 1
244 Tổng ôn đọc điền từ Part 2
245 Thi online: Vocabulary – Topic – Books and Films 2
246 Confusing Adjective and Adverbs 1
247 Tổng ôn đọc điền từ Part 3
248 Vocabulary - Topic – Globalization
249 Thi online: Vocabulary - Topic – Globalization 1
250 Practice Globaliration
251 Tổng ôn đọc điền từ Part 4
252 Thi online: Vocabulary - Topic – Globalization 2
253 Confusing Verbs 1
254 Tổng ôn đọc điền từ Part 5
255 Thi online: Đọc điền từ 1
256 Thi online: Đọc điền từ 2
257 Chiến thuật làm bài đồng- trái nghĩa
258 Thi online: Đọc điền từ 3
259 Thi online: Đọc điền từ 4
260 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 1
261 Thi online: Đọc điền từ 5
262 Language Function 1
263 Language Function 2
264 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 2
265 Confusing Verbs 2
266 Luyện tập Đồng- Trái nghĩa 3
267 Đề thi online 1
268 Language Function Practice
269 Đề thi online 2
270 Đề thi online 1
271 Đề thi online 3
272 Đề thi online 2
273 Đề thi online 4
274 Đề thi online 3
275 Đề thi online 5
276 Tổng ôn Tìm lỗi sai 1
277 Tổng ôn Tìm lỗi sai 2
278 Tổng ôn Tìm lỗi sai 3
279 Tổng ôn Tìm lỗi sai 4
280 Confusing Nouns
281 Thi online: Confusing Words 1
282 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 1
283 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 2
284 Thi online: Confusing Words 2
285 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 3
286 Thi online: Confusing Words 3
287 Thi online: Confusing Words 4
288 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 4
289 Luyện tập Tìm lỗi sai - Đề 5
290 Thi online: Confusing Words 5
291 Confusing Word Practice
292 Tìm câu cận nghĩa 1
293 Tìm câu cận nghĩa 2
294 Kết hợp câu
295 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 1
296 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 1
297 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 2
298 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 2
299 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 3
300 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 3
301 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 4
302 Thi online 1
303 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 4
304 Thi online: Tổng kết chuyên đề từ vựng 5
305 Thi online 2
306 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 5
307 Thi online 3
308 Thi online - Tổng ôn ngữ pháp - Đề 6
309 xoa 09/11/2030