Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 650.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 126

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 650.000đ Đăng ký

ID: [106404]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 650.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: Cô Phan Điệu- Giảng viên khoa Tiếng Anh- Trường ĐH Hà Nội
Khóa học bao gồm 8 chuyên đề với 458 bài học bám sát theo chương trình Tiếng Anh 12 giúp học sinh làm quen với chương trình Tiếng Anh trên lớp, đồng thời nắm chắc các kiến thức cơ bản để tham dự các kì thi Học kì cũng như có nền tảng cho kì thi THPT Quốc Gia. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Khóa học sẽ dạy theo tiến trình song song với nội dung hiện tại học sinh đang học trên lớp để đảm bảo nắm chắc kiến thức Ngoài ra, đi kèm với khóa học sẽ là những bài kiểm tra trắc nghiệm và file tài liệu PDF để học sinh có thể tải về máy tính để học.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh nắm vững kiến thức Tiếng Anh 12, tự tin học tập và đạt điểm số cao trên lớp. 
 Bao gồm cả những kiến thức ngoài chương trình lớp 12 sẽ có trong kì thi THPT QG 2018 

Cấu trúc khóa học: 
 8 Chuyên đề 
 458 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Mạo từ 1
2 Danh từ 1
3 Mạo từ 2
4 Danh từ 2
5 Tính từ 1
6 Tính từ 2
7 Tính từ 3
8 Trạng từ 1
9 Trạng từ 2
10 Trạng từ 3
11 Trạng từ 4
12 Tính từ 4
13 Đại từ 1
14 Đại từ 2
15 Lời nói gián tiếp phần 1
16 Lời nói gián tiếp phần 2
17 Thi Online Lời nói gián tiếp phần 1+2
18 Lời nói gián tiếp phần 3
19 Thi Online Lời nói gián tiếp phần 3
20 Câu bị động 1
21 Thi Online câu bị động 1
22 Câu bị động 2
23 Thi Online câu bị động 2
24 Câu điều kiện phần 1
25 Thi Online câu điều kiện phần 1
26 Câu điều kiện phần 2
27 Thi Online câu điều kiện phần 2
28 Mệnh đề quan hệ 1
29 Thi Online Mệnh đề quan hệ 1
30 Sự phối hợp các thì
31 Thi online sự phối hợp các thì
32 Thì Hiện tại đơn và Hiện tại Tiếp Diễn (HTĐ & HTTD)
33 Thi online thì của động từ 1
34 Thì Quá Khứ đơn và Quá Khứ Tiếp Diễn (QKĐ & QKTD)
35 Các thì Hoàn thành (HT & QK)
36 Các thì Tương lai
37 Thi online thì của động từ 2
38 Thi online thì của động từ 3
39 Thi online thì của động từ 4
40 Động từ nguyên mẫu
41 Thi online thì của động từ 3
42 Thi online Đại từ
43 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
44 Thi online MUST, HAVE, WILL và SHOULD dùng cho sự suy đoán và giả định
45 Giới từ 2
46 Giới từ 1
47 Thi online Giới từ
48 Thi online Trợ động từ DARE (dám, thách) và USED
49 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
50 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 2
51 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 3
52 Thi online câu bị động 3
53 Thi online câu bị động 4
54 Mệnh đề quan hệ phần 2
55 Mệnh đề quan hệ phần 3
56 Thi online mệnh đề quan hệ 1
57 Thi online mệnh đề quan hệ 2
58 Thi online mệnh đề quan hệ 3
59 Thi online mệnh đề quan hệ 4
60 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
61 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
62 Động từ 1
63 Thi online động từ
64 Liên từ
65 Thi online Liên từ
66 Giới thiệu
67 Thi Online Quy luật chính tả 1
68 Thi Online Quy luật chính tả 2
69 Thi Online Quy luật chính tả 3
70 Sự diễn tả về số lượng phần 1
71 Sự diễn tả về số lượng phần 2
72 Sự diễn tả về số lượng phần 3
73 Thi online sự diễn tả về số lượng 1
74 Thi online sự diễn tả về số lượng 2
75 Thi online sự diễn tả về số lượng 3
76 Thi online các loại mệnh đề 1
77 Thi online Trạng từ
78 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
79 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
80 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
81 Thi online Tính từ
82 Thi online câu hỏi đuôi 1
83 Giới từ 2
84 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
85 Thi online Danh từ
86 Thi online hình thức nhấn mạnh 2
87 Trợ động từ DARE (dám, thách) và USED
88 Thi online cách dùng BE, HAVE, DO
89 Thi online Mạo từ 1
90 Thi online câu hỏi đuôi 3
91 Hình thức nhấn mạnh
92 Thi online thì của động từ 2
93 Hiện tại phân từ
94 Quá khứ phân từ
95 Các vấn đề khác liên quan đến phân từ
96 Thi online phân từ 1
97 Thi online phân từ 2
98 Thi online phân từ 3
99 Giả định cách phần 1
100 Giả định cách phần 2
101 Thi online giả định cách 1
102 Thi online giả định cách 2
103 Thi online giả định cách 3
104 Đảo ngữ phần 1
105 Đảo ngữ phần 1
106 Thi online đảo ngữ 1
107 Thi online đảo ngữ 2
108 Thi online đảo ngữ 3
109 So sánh tính từ và trạng từ phần 1
110 So sánh tính từ và trạng từ phần 2
111 So sánh tính từ và trạng từ phần 3
112 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 1
113 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 2
114 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 3
115 Thi online thì của động từ 2
116 Thi online thì của động từ 2
117 Mệnh đề lý do, kết quả, nhượng bộ, so sánh, thời gian
118 Danh mệnh đề
119 Thi online các loại mệnh đề 1
120 Thi online các loại mệnh đề 2
121 Thi online các loại mệnh đề 3
122 Câu hỏi đuôi phần 1
123 Câu hỏi đuôi phần 2
124 Thi online câu hỏi đuôi 1
125 Thi online câu hỏi đuôi 2
126 Danh động từ