Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh Học 2022

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 194

Hạn sử dụng: 30/07/2022

CHỦ ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN, BIẾN DỊ 101
CHỦ ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN 110
CHỦ ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ 17
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 17
CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN NGƯỜI 29
CHỦ ĐỀ 6: TIẾN HÓA 47
CHỦ ĐỀ 7: SINH THÁI 60
CHỦ ĐỀ 8: SINH HỌC 11 50
CÁC BÀI DÀNH CHO BỒI DƯỠNG HSG 19