Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Số bài: 34

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5274]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 1
2 Từ vựng – ngữ pháp (1)
3 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 2
4 Từ vựng – ngữ pháp (2)
5 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 3
6 Từ vựng – ngữ pháp (3)
7 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 4
8 Từ vựng – ngữ pháp (4)
9 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 5
10 Từ vựng – ngữ pháp (5)
11 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 6
12 Từ vựng – ngữ pháp (6)
13 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 7
14 Từ vựng – ngữ pháp (7)
15 Thi online - Từ vựng - ngữ pháp 8
16 Từ vựng – ngữ pháp (8)
17 Thi online - Từ gần nghĩa – trái nghĩa 1
18 Từ gần nghĩa – trái nghĩa (1)
19 Thi online - Từ gần nghĩa – trái nghĩa 2
20 Từ gần nghĩa – trái nghĩa (2)
21 Thi online - Ngữ âm – trọng âm 1
22 Ngữ âm – trọng âm (1)
23 Thi online - Ngữ âm – trọng âm 2
24 Ngữ âm – trọng âm (2)
25 Thi online - Ngữ âm – trọng âm 3
26 Ngữ âm – trọng âm (3)
27 Thi online - Chữa lỗi sai 1
28 Thi online - Chữa lỗi sai 2
29 Thi online - Đọc hiểu 1
30 Thi online - Đọc hiểu 2
31 Thi online - Đọc hiểu 3
32 Thi online - Điền từ vào đoạn văn 1
33 Thi online - Điền từ vào đoạn văn 2
34 Chữa lỗi sai (1)