Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia 2018

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia 2018

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 39

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5284]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Phương pháp làm bài viết lại câu dạng trắc nghiệm P2
2 Đề thi online viết lại câu 2
3 Đề thi online viết lại câu 1
4 Đề thi online viết lại câu 3
5 Phương pháp làm bài đồng nghĩa, trái nghĩa
6 Phương pháp làm bài tìm lỗi sai
7 Phương pháp làm bài điền từ vào đoạn văn
8 Đề thi online đục lỗ 1
9 Phương pháp làm bài giao tiếp xã hội P1
10 Phương pháp làm bài giao tiếp xã hội P2
11 Đề thi online Giao tiếp Xã hội 1
12 Đề thi online Giao tiếp Xã hội 2
13 Đề thi online đồng nghĩa trái nghĩa 1
14 Đề thi online Tổng ôn Phần giao tiếp xã hội
15 Phương pháp làm bài trọng âm
16 Đề thi online đồng nghĩa trái nghĩa 2
17 Đề thi online ngữ âm 1
18 Đề thi online tìm lỗi sai 1
19 Đề thi online tìm lỗi sai 2
20 Đề thi online ngữ âm 2
21 Chữa đề Tổng ôn Phần Giao tiêp Xã hội
22 Đề thi online ngữ âm 3
23 Đề thi online tìm lỗi sai 3
24 Phương pháp làm bài phát âm
25 Đề thi online Giao tiếp Xã hội 3
26 Đề thi online đồng nghĩa trái nghĩa 3
27 Đề thi online đục lỗ 2
28 Đề thi online đục lỗ 3
29 Đề tổng ôn 1
30 Đề tổng ôn 2
31 Đề tổng ôn 3
32 Đề tổng ôn 4
33 Đề tổng ôn 5
34 Đề tổng ôn 6
35 Phương pháp làm bài viết lại câu dạng trắc nghiệm P1
36 Đề tổng ôn 7
37 Đề tổng ôn 8
38 Đề tổng ôn 9
39 Đề tổng ôn 10