Pro T: Tổng ôn Nâng cao môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí: 400.000 VNĐ

Đăng ký

PRO T: TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2021 0
Bài mới phát hành
1.Trao đổi nước 20/05/2021
2.THI ONLINE: Trao đổi nước 20/05/2021
3.Trao đổi khoáng 20/05/2021
4.THI ONLINE: Trao đổi khoáng 20/05/2021
5.Quang hợp 20/05/2021
6.THI ONLINE: Quang hợp 20/05/2021
7.Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 20/05/2021
8.THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 20/05/2021
9.Hô hấp ở thực vật 20/05/2021
10.THI ONLINE: Hô hấp ở TV 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh