Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 15/08/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [500816]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Trao đổi nước 08/03/2021
2 THI ONLINE: Trao đổi nước 09/03/2021
3 Trao đổi khoáng 10/03/2021
4 THI ONLINE: Trao đổi khoáng 11/03/2021
5 Quang hợp 12/03/2021
6 THI ONLINE: Quang hợp 13/03/2021
7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 14/03/2021
8 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 15/03/2021
9 Hô hấp ở thực vật 16/03/2021
10 THI ONLINE: Hô hấp ở TV 17/03/2021
11 Tiêu hóa 18/03/2021
12 THI ONLINE: Tiêu hóa 19/03/2021
13 Hô hấp ở động vật 20/03/2021
14 THI ONLINE: Hô hấp ở động vật 21/03/2021
15 Tuần hoàn (Phần 1) 22/03/2021
16 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 1) 23/03/2021
17 Tuần hoàn (Phần 2) 24/03/2021
18 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 2) 25/03/2021
19 Cân bằng nội môi 26/03/2021
20 THI ONLINE: Cân bằng nội môi 27/03/2021
21 Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa 28/03/2021
22 THI ONLINE: Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa 29/03/2021
23 Nhân tố tiến hóa 30/03/2021
24 THI ONLINE: Nhân tố tiến hóa 01/04/2021
25 Loài và hình thành loài 02/04/2021
26 THI ONLINE: Loài và hình thành loài 03/04/2021
27 Phát sinh và phát triển sự sống 04/04/2021
28 HI ONLINE: Phát sinh và phát triển sự sống 05/04/2021
29 Môi trường và nhân tố sinh thái 06/04/2021
30 THI ONLINE: Môi trường và nhân tố sinh thái 07/04/2021
31 Quần thể sinh vật (phần 1) 08/04/2021
32 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 1) 08/04/2021
33 Quần thể sinh vật (phần 2) 10/04/2021
34 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 2) 11/04/2021
35 Quần xã sinh vật 11/04/2021
36 THI ONLINE: Quần xã sinh vật 12/04/2021
37 Cấu trúc của HST và sinh quyển 12/04/2021
38 THI ONLINE: Cấu trúc của HST và sinh quyển 13/04/2021
39 Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST 13/04/2021
40 THI ONLINE: Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST 14/04/2021
41 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1) 14/04/2021
42 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1) 15/04/2021
43 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2) 15/04/2021
44 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2) 16/04/2021
45 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3) 16/04/2021
46 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3) 17/04/2021
47 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1) 17/04/2021
48 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1) 18/04/2021
49 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2) 18/04/2021
50 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2) 19/04/2021
51 Quy luật di truyền (phần 1) 19/04/2021
52 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1) 20/04/2021
53 Quy luật di truyền (phần 2) 20/04/2021
54 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1) 20/04/2021
55 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1) 20/04/2021
56 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2) 21/04/2021
57 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2) 21/04/2021
58 Di truyền quần thể 21/04/2021
59 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2) 21/04/2021
60 Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 22/04/2021
61 THI ONLINE: Di truyền quần thể 22/04/2021
62 Ứng dụng di truyền vào chọn giống 22/04/2021
63 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1) 23/04/2021
64 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1) 23/04/2021
65 Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 23/04/2021
66 Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04/2021
67 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2) 24/04/2021
68 Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao 24/04/2021
69 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2) 24/04/2021
70 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1) 24/04/2021
71 Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04/2021
72 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 2) 25/04/2021
73 Bài tập về giao tử (phần 3) 26/04/2021
74 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 3) 26/04/2021
75 Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 27/04/2021
76 Thi online - Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình 27/04/2021
77 Bài tập về tần số hoán vị 28/04/2021
78 Thi online - Bài tập về tần số hoán vị 28/04/2021
79 Bài tập về số phép lai 29/04/2021
80 Thi online - Bài tập về số phép lai 29/04/2021
81 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1) 30/04/2021
82 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1) 30/04/2021
83 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 01/05/2021
84 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2) 01/05/2021
85 Bài tập về xác suất 04/05/2021
86 Thi online - Bài tập về xác suất 04/05/2021
87 Bài tập tổng hợp (P1) 06/05/2021
88 Thi online - Bài tập tổng hợp (P1) 06/05/2021
89 Bài tập tổng hợp (P2) 07/05/2021
90 Thi online - Bài tập tổng hợp (P2) 07/05/2021
91 Các lỗi thường hay nhầm lẫn 08/05/2021
92 Thi online - Các lỗi thường hay nhầm lẫn 08/05/2021
93 Bài tập về di truyền quần thể - P1 09/05/2021
94 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P1 09/05/2021
95 Bài tập về di truyền quần thể - P2 12/05/2021
96 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P2 12/05/2021
97 Bài tập về phả hệ 13/05/2021
98 Thi online - Bài tập về phả hệ 13/05/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài chưa học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Trao đổi nước 08/03
2 THI ONLINE: Trao đổi nước 09/03
3 Trao đổi khoáng 10/03
4 THI ONLINE: Trao đổi khoáng 11/03
5 Quang hợp 12/03
6 THI ONLINE: Quang hợp 13/03
7 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 14/03
8 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng 15/03
9 Hô hấp ở thực vật 16/03
10 THI ONLINE: Hô hấp ở TV 17/03
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khởi động sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ