Tuyển chọn 2000 bài Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 1010

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 246

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua
CHƯƠNG I. CHỦ ĐỀ 1 - TÁN SẮC ÁNH SÁNG 3
CHƯƠNG I. CHỦ ĐỀ 2 - GIAO THOA ÁNH SÁNG 6
CHƯƠNG I. CHỦ ĐỀ 3 - QUANG PHỔ 2
CHƯƠNG I. CHỦ ĐỀ 4 - CÁC LOẠI TIA VÀ THANG SÓNG ĐIỆN TỪ 2
CHƯƠNG II. CHỦ ĐỀ 1. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG 1
CHƯƠNG II. CHỦ ĐỀ 2. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN 3
CHƯƠNG II. CHỦ ĐỀ 3. MẪU NGUYÊN TỬ BO 3
CHƯƠNG II. CHỦ ĐỀ 4. HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG – LAZE 3
CHƯƠNG III. CHỦ ĐỀ 1. CẤU TẠO HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 2
CHƯƠNG III. CHỦ ĐỀ 2. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 3
CHƯƠNG III. CHỦ ĐỀ 3. PHÓNG XẠ 4
CHƯƠNG III. CHỦ ĐỀ 4. PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH, PHÂN HẠCH 1
CHƯƠNG IV. CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP LÝ 11 – ĐIỆN HỌC 4
CHƯƠNG IV. CHỦ ĐỀ 2. ÔN TẬP LÝ 11 – ĐIỆN TỪ HỌC 2
CHƯƠNG IV. CHỦ ĐỀ 3. ÔN TẬP LÝ 11 – QUANG HỌC 2
Bài mới phát hành
1.Ôn tập kiến thức khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần 20/05/2021
2.Lý thuyết tán sắc ánh sáng 20/05/2021
3.Bài tập tán sắc ánh sáng 20/05/2021
4.Dạng 1: Lý thuyết giao thoa ánh sáng 20/05/2021
5.Dạng 2a: Giao thoa ánh sáng đơn sắc 20/05/2021
6.Dạng 2b: Giao thoa ánh sáng đơn sắc thay đổi các yếu tố hệ vân 20/05/2021
7.Dạng 3: Giao thoa hai ánh sáng đơn sắc 20/05/2021
8.Dạng 4: Giao thoa ba ánh sáng đơn sắc 20/05/2021
9.Dạng 5: Giao thoa ánh sáng trắng 20/05/2021
10.Dạng 1: Cấu tạo máy quang phổ 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh