Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học sinh học - Tập 3 - Ứng dụng Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 345300

Tác giả: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số Trang: 366

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 21
Khóa học: Nâng cao - Di truyền quần thể và di truyền người 27
Chuyên đề 1: Ứng dụng di truyền vào chọn giống 7
Chuyên đề 2: Di truyền học người 7
Chuyên đề 3: Bằng chứng tiến hóa và giới thiệu về một số thuyết tiến hóa 3
Chuyên đề 4: Các nhân tố tiến hóa 7
Chuyên đề 5: Loài và sự hình thành loài mới 3
Chuyên đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất 2
Chuyên đề 7: Cá thể và quần thể 6
Chuyên đề 8 - Quần xã sinh vật 5
Chuyên đề 9: Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyển 3
Chuyên đề 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái 4