Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020 môn Tiếng Anh

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020  môn Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Vân Anh

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 600.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Vân Anh

Số bài: 51

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [43520]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tổng quan kiến thức về Danh Từ
2 Bài 1 - Danh từ - chuyên đề Multiple choice
3 Thi online – Luyện tập bài 1 – Danh từ (đề 01)
4 Thi online – Luyện tập bài 1 – Danh từ (đề 02)
5 Bài kiểm tra Danh từ 1
6 Bài kiểm tra Danh từ 2
7 Tổng quan kiến thức về Tính từ
8 Tính từ - chuyên đề Multiple choice
9 Thi online - Luyện tập Bài 2 - Tính từ (Đề 1)
10 Thi online - Luyện tập Bài 2 - Tính từ (Đề 2)
11 Bài kiểm tra Tính từ 1
12 Bài kiểm tra Tính từ 2
13 Tổng quan kiến thức về Trạng từ
14 Trạng từ – Chuyên đề Multiple choice
15 Thi online - Luyện tập Trạng Từ (Đề 1)
16 Thi online - Luyện tập Trạng Từ (Đề 2)
17 Bài Kiểm tra Trạng Từ 1
18 Bài Kiểm tra Trạng Từ 2
19 Word formation multiple choice (Part 1)
20 Word formation multiple choice (Part 2)
21 Thi online - Luyện tập - Word formation (Đề 1)
22 Thi online - Luyện tập - Word formation (Đề 2)
23 Bài kiểm tra Word formation - đề 1
24 Bài kiểm tra Word formation - đề 2
25 Câu điều kiện (part 1)
26 Câu điều kiện (part 2)
27 Câu điều kiện - Multiple choice
28 Thi online - Luyện tập Câu điều kiện (Đề 1)
29 Thi online - Luyện tập Câu điều kiện (Đề 2)
30 Thi online - Bài kiểm tra Câu điều kiện 1
31 Thi online - Bài kiểm tra Câu điều kiện 2
32 Mệnh đề quan hệ (part 1)
33 Mệnh đề quan hệ (part 2)
34 Mệnh đề quan hệ (part 3)
35 Mệnh đề quan hệ (part 4)
36 Mệnh đề quan hệ - chuyên đề Multiple choice (P1)
37 Mệnh đề quan hệ - chuyên đề Multiple choice (P2)
38 Lý thuyết Câu gián tiếp - P1
39 Lý thuyết Câu gián tiếp - P2
40 Lý thuyết Câu gián tiếp - P3
41 Câu gián tiếp - Multiple choice (P1)
42 Thi online - Luyện tập Mệnh đề quan hệ (Đề 1)
43 Thi online - Luyện tập Mệnh đề quan hệ (Đề 2)
44 Bài kiểm tra Mệnh đề quan hệ 1
45 Bài kiểm tra Mệnh đề quan hệ 2
46 Câu gián tiếp - Multiple choice (P2)
47 Thi online - Luyện tập Câu gián tiếp (Đề 1)
48 Thi online - Luyện tập Câu gián tiếp (Đề 2)
49 Bài kiểm tra Câu gián tiếp 1
50 Bài kiểm tra Câu gián tiếp 2