Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN HÓA HỌC - Tập 1 - Hóa hữu cơ

ID: 255000

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: ESTE - LIPIT 75
Chủ đề 2: CACBOHIĐRAT 30
Chủ đề 3: AMIN – AMINO AXIT VÀ PROTEIN 52
Chủ đề 4: POLIME - VẬT LIỆU POLIME 10