Tổng ôn lý thuyết Vật lý 2018

Tổng ôn lý thuyết Vật lý 2018

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 35

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106541]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

Tổng ôn lý thuyết Vật lý 2018

Tổng ôn lý thuyết Vật lý 2018

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa Tổng ôn Lý thuyết Vật lý 2018
2 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P1)
3 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P1)
4 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P2)
5 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P2)
6 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P3)
7 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P3)
8 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P4)
9 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P4)
10 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P5)
11 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P5)
12 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P1)
13 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P1)
14 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P2)
15 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P2)
16 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P3)
17 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P3)
18 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P1)
19 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P2)
20 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P3)
21 Tổng ôn Lý thuyết mạch LC
22 Tổng ôn Lý thuyết sóng ánh sáng (P1)
23 Tổng ôn Lý thuyết sóng ánh sáng (P2)
24 Tổng ôn lý thuyết Lượng tử ánh sáng
25 Tổng ôn Lý thuyết hạt nhân (P1)
26 Tổng ôn Lý thuyết hạt nhân (P2)