Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 11 2024

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 662

Hạn sử dụng: 30/07/2024

Hướng dẫn 1
TÀI LIỆU KHOÁ HỌC 30
BÀI TẬP BỔ TRỢ 126
Tổng hợp Live 0
[TO11]_Tuần 1 (Từ ngày 16/10/2023 - 22/10/2023) 25
[TO11]_Tuần 2 (Từ ngày 23/10/2023 - 29/10/2023) 25
[TO11]_Tuần 3 (Từ ngày 30/10/2023 - 5/11/2023) 25
[TO11]_Tuần 4 (Từ ngày 6/11/2023 - 12/11/2023) 25
[TO11]_Tuần 5 (Từ ngày 13/11/2023 - 19/11/2023) 25
[TO11]_Tuần 6 (Từ ngày 20/11/2023 - 26/11/2023) 25
[TO11]_Tuần 7 (Từ ngày 27/11/2023 - 3/12/2023) 23
[TO11]_Tuần 8 (Từ ngày 4/12/2023 - 10/12/2023) 25
[TO11]_Tuần 9 (Từ ngày 11/12/2023 - 17/12/2023) 25
[TO11]_Tuần 10 (Từ ngày 18/12/2023 – 24/12/2023) 25
[TO11]_Tuần 11 (Từ ngày 25/12/2023 - 31/12/2023) 25
[TO11]_Tuần 12 (Từ ngày 1/1/2024 - 7/1/2024) 25
[TO11]_Tuần 13 (Từ ngày 8/1/2024 - 14/1/2024) 23
[TO11]_Tuần 14 (Từ ngày 15/1/2024 - 21/1/2024) 27
[TO11]_Tuần 15 (Từ ngày 22/1/2024 - 28/1/2024) 24