Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tổng ôn từ vựng ngữ pháp 9 - 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 562

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Hướng dẫn 1
TÀI LIỆU KHOÁ HỌC 30
BÀI TẬP BỔ TRỢ 126
Tổng hợp Live 13
[TO9]_Tuần 1 (Từ ngày 3/10/2022 - 9/10/2022) 26
[TO9]_Tuần 2 (Từ ngày 10/10/2022 - 16/10/2022) 25
[TO9]_Tuần 3 (Từ ngày 17/10/2022 - 23/10/2022) 25
[TO9]_Tuần 4 (Từ ngày 24/10/2022 - 30/10/2022) 25
[TO9]_Tuần 5 (Từ ngày 31/10/2022 - 06/11/2022) 25
[TO9]_Tuần 6 (Từ ngày 7/11/2022 - 13/11/2022) 25
[TO9]_Tuần 7 (Từ ngày 14/11/2022 - 20/11/2022) 24
[TO9]_Tuần 8 (Từ ngày 21/11/2022 - 27/11/2022) 25
[TO9]_Tuần 9 (Từ ngày 28/11/2022 - 4/12/2022) 25
[TO9]_Tuần 10 (Từ ngày 5/12/2022 – 11/12/2022) 25
[TO9]_Tuần 11 (Từ ngày 12/12/2022 - 18/12/2022) 25
[TO9]_Tuần 12 (Từ ngày 19/12/2022 - 25/12/2022) 25
[TO9]_Tuần 13 (Từ ngày 26/12/2022 - 01/01/2023) 23
[TO9]_Tuần 14 (Từ ngày 02/01/2023 - 08/01/2023) 27
[TO9]_Tuần 15 (Từ ngày 09/01/2023 - 15/01/2023) 24