Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hóa học - Tập 1 Lý thuyết hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 345500

Tác giả: Nguyễn Đăng Thị Quỳnh, Phạm Hùng Vương

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 01. ESTE 29
Chủ đề 02. LIPIT - CHẤT BÉO 13
Chủ đề 03. CACBOHIĐRAT 28
Chủ đề 04. AMIN 16
Chủ đề 05. AMINO AXIT 12
Chủ đề 06. PEPTIT - PROTEIN - Hợp chất dạng CxHyNzOt 13
Chủ đề 07. POLIME 15
Chủ đề 8. Tổng hợp 2