Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học phát âm Tiếng Anh

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh Trang

ID: 346800

Tác giả: Cô Minh Trang

Số Trang: 262

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 69.000 49.000 VNĐ

Mua sách

Unit 1. Letters and Sounds 3
Unit 2. Vowels /ɪ/ and /i:/ 3
Unit 3. Vowels /ʊ/ and /u:/ 3
Unit 4. Vowels /ɑ:/ and /ʌ/ 3
Unit 5. Vowels /ɒ/ and /ɔː/ 3
Unit 6. Vowels /e/ and /æ/ 3
Unit 7. Vowels /ɜː/ and /ə/ 3
Unit 8. DIPHTHONGS /ɪə/, /eə/ and /ʊə/ 4
Unit 9. DIPHTHONGS /aɪ/, /eɪ/ and /ɔɪ/ 4
Unit 10. DIPHTHONGS /aʊ/ and /əʊ/ 3
Revision. Tổng hợp cách viết và phát âm các nguyên âm 2
Unit 11. Consonants /p/ and /b/ 3
Unit 12. Consonants /f/ and /v/ 3
Unit 13. Consonants /t/ and /d/ 3
Unit 14. Consonants /k/ and /g/ 3
Unit 15. Consonants /θ/ and /ð/ 3
Unit 16. Consonants /s/ and /z/ 3
Unit 17. Consonants /ʃ/ and /ʒ/ 3
Unit 18. Consonants /tʃ/ and /dʒ/ 3
Unit 19. Consonants /m/, /n/ and /ŋ/ 4
Unit 20. Consonants /h/ and /j/ 3
Unit 21. Consonants /l/, /r/ and /w/ 4
Unit 22. How to pronounce the ending “s” 2
Unit 23. How to pronounce “ed” after verbs in past tenses 2
Unit 24. Silent letters – sounds 2
Unit 25. Homonyms 2
Unit 26. Word stress 2
Unit 27. Intonation in english 2
Revision. PRACTICE 2