Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học sinh học - Tập 1 - Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 345100

Tác giả: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

KHÓA HỌC: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP SINH HỌC 22
KHÓA HỌC: NÂNG CAO - CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 39
Chuyên đề 1: Cấu trúc và chức năng của ADN 1
Chuyên đề 2: Các dạng bài tập cơ bản về cấu trúc ADN 1
Chuyên đề 3: Bài tập nâng cao về cấu trúc ADN 1
Chuyên đề 4: Cấu trúc, chức năng ARN và prôtêin 1
Chuyên đề 5: Gen - mã di truyền 1
Chuyên đề 6: Nhân đôi ADN 1
Chuyên đề 7: Công thức và bài tập cơ bản về nhân đôi ADN 1
Chuyên đề 8: Phiên mã 1
Chuyên đề 9: Phương pháp giải bài tập phiên mã 1
Chuyên đề 10: Dịch mã 1
Chuyên đề 11: Phương pháp giải bài tập dịch mã 1
Chuyên đề 12: Điều hoà hoạt động của gen 1
Chuyên đề 13: Đột biến gen 2
Chuyên đề 14: Công thức và bài tập cơ bản đột biến gen 1
Chuyên đề 15: Bài tập nâng cao về đột biến gen 1
Chuyên đề 16: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể 1
Chuyên đề 17: Nguyên phân 2
Chuyên đề 18: Giảm phân 3
Chuyên đề 19: Phương pháp giải bài tập giảm phân 2
Chuyên đề 20. Bài tập giảm phân nâng cao 1
Chuyên đề 21: Đột biến cấu trúc NST 3
Chuyên đề 22. Đột biến số lượng NST 3
Chuyên đề 23: Bài tập đột biến lệch bội 4
Chuyên đề 24: Bài tập đột biến đa bội 1