Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học sinh học - Tập 2 - Quy luật di truyền và di truyền quần thể

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 345200

Tác giả: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số Trang: 408

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 22
Khóa học: Nâng cao - Quy luật di truyền 40
Chuyên đề 1: Quy luật phân li 2
Chuyên đề 2: Quy luật phân li độc lập 4
Chuyên đề 3: Tương tác gen và gen đa hiệu 4
Chuyên đề 4: Liên kết gen và hoán vị gen 7
Chuyên đề 5: Di truyền liên kết giới tính 3
Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân 1
Chuyên đề 7: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 2
Chuyên đề 8: Ôn tập quy luật di truyền 6
Chuyên đề 9: Di truyền quần thể 11