Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học toán học - Tập 2 Khảo sát hàm số và ứng dụng

ID: 182000

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 336

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 149.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 5
Chủ đề 2: Cực trị của hàm số 4
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 4
Chủ đề 4: Tính đơn điệu và cực trị hàm bậc ba chứa tham số phần 1 3
Chủ đề 5: Định lý Viet xử lý điểm cực trị của hàm số bậc ba 2
Chủ đề 6: Nhận diện đồ thị hàm số - phần 1 (bậc 3 và bậc 4 trùng phương) 4
Chủ đề 7: Tiệm cận của đồ thị hàm số 4
Chủ đề 8: Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=k 4
Chủ đề 9: Tính đơn điệu hàm phân thức bậc nhất chứa tham số 4
Chủ đề 10: Nhận diện đồ thị hàm số phân thức bậc nhất 2
Chủ đề 11: Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng, đoạn - phần 1 3
Chủ đề 12: Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng, đoạn - phần 2 4
Chủ đề 13: Tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm bậc ba 2
Chủ đề 14: Cực trị hàm trùng phương chứa tham số 3
Chủ đề 15: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (phương pháp ẩn phụ+tham số) 4
Chủ đề 16: Bài toán tương giao chứa tham số m - phần 1 3
Chủ đề 17: Bài toán tương giao chứa tham số m - phần 2 2
Chủ đề 18: Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị 2
Chủ đề 19: Bài toán tiệm cận chứa tham số m 2
Chủ đề 20: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 5
Chủ đề 21: Tương giao hàm hợp 7
Chủ đề 22: Tính đơn điệu của hàm hợp 4
Chủ đề 23: Tính đơn điệu của hàm hợp phần 2 3
Chủ đề 24: Cực trị hàm hợp - phần 1 3
Chủ đề 25: Cực trị hàm hợp phần 2 4
Chủ đề 26: Tương giao hàm hợp - phần 2 3
Chủ đề 27: Đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối phần 1 6
Chủ đề 28: Đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối – Phần 2 3
Chủ đề 29: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm hợp 3
Chủ đề 30: Phương pháp bảng biến thiên kép tìm Min-max hàm hợp 3
Chủ đề 31: Phương pháp bội nghiệm - phần 1 3
Chủ đề 32: Phương pháp bội nghiệm - phần 2 2
Chủ đề 33: Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp 4
Chủ đề 34: Ứng dụng min – max 3
Chủ đề 35: Tư duy hàm đặc trưng 3
Chủ đề 36: Đơn điệu hàm trị tuyệt đối chứa tham số m 2
Chủ đề 37: Min – max hàm chứa dấu trị tuyệt đối 3
Chủ đề 38: Tiệm cận và tiếp tuyến chứa hàm hợp 3
Chủ đề 39: Tính đơn điệu của hàm ngược 4
Chủ đề 40: Phương pháp tỷ lệ hóa 5