Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Toán học - Tập 4 - Tích phân và số phức

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 0

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 240

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 99.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1. Nguyên hàm và phương pháp vi phân (Phần 1) 4
Chủ đề 2. Nguyên hàm và phương pháp vi phân (Phần 2) 3
Chủ đề 3: Nguyên hàm và phương pháp vi phân - phần 3 5
Chủ đề 4: Bài toán tìm hằng số C 5
Chủ đề 5: Nguyên hàm hữu tỉ 4
Chủ đề 6: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm (phần 1) 5
Chủ đề 7: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm (phần 2) 3
Chủ đề 8: Nguyên hàm hàm lượng giác (phần 1) 3
Chủ đề 9: Nguyên hàm hàm lượng giác (phần 2) 4
Chủ đề 10: Nguyên hàm từng phần 4
Chủ đề 11: Mở đầu về tích phân 4
Chủ đề 12: Tích phân hàm hữu tỉ 3
Chủ đề 13: Phương pháp đổi biến tính tích phân (phần 1) 3
Chủ đề 14: Phương pháp đổi biến tính tích phân (phần 2) 4
Chủ đề 15: Tích phân hàm lượng giác 4
Chủ đề 16: Tích phân từng phần 3
Chủ đề 17: Ứng dụng của tích phân tính diện tích (cơ bản) 4
Chủ đề 18: Ứng dụng của tích phân tính thể tích (cơ bản) 5
Chủ đề 19: Nguyên hàm của hàm ẩn 3
Chủ đề 20: Tích phân từng phần với hàm ẩn 3
Chủ đề 21: Phương trình vi phân tách biến 3
Chủ đề 22: Phương pháp lấy tích phân hai vế 7
Chủ đề 23: Tích phân đặc biệt 3
Chủ đề 24: Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn 3
Chủ đề 25: Phương trình vi phân tuyến tính 3
Chủ đề 26: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 1) 4
Chủ đề 27: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 2) 2
Chủ đề 28: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 3) 2
Chủ đề 29: Mở đầu về số phức (phần 1) 4
Chủ đề 30: Mở đầu về số phức (phần 2) 4
Chủ đề 31: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 5
Chủ đề 32: Quỹ tích phức 6
Chủ đề 33: Phương trình phức 7
Chủ đề 34: Phương pháp lấy môđun 2 vế Phương pháp chuẩn hóa 3
Chủ đề 35: Phương trình phức chứa tham số 2
Chủ đề 36: Bài toán Min - max (Phần 1) 4
Chủ đề 37: Bài toán Min - max (Phần 2) 4