Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng - Tái bản 3

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 699000

Tác giả: Đặng Công Đức, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Số Trang: 350

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chuyên đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 6
Chủ đề 2: Cực trị của hàm số 9
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 7
Chủ đề 4: Tính đơn điệu và cực trị hàm bậc ba chứa tham số phần 1 8
Chủ đề 5: Tính đơn điệu và cực trị hàm bậc 3 chứa tham số phần 2 10
Chủ đề 6: Tiệm cận của đồ thị hàm số 9
Chủ đề 7: Tìm và biện luận số nghiệm của phương trình f(x)=k 7
Chủ đề 8: Nhận diện đồ thị hàm số 8
Chủ đề 9: Tính đơn điệu hàm phân thức bậc nhất chứa tham số 8
Chủ đề 10: Tính đơn điệu của hàm số trên khoảng, đoạn 10
Chủ đề 11: Cực trị hàm số trùng phương chứa tham số 7
Chủ đề 12: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số chứa tham số m 8
Chủ đề 13: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 9
Chủ đề 14: Tính đơn điệu của hàm họp phần 1 7
Chủ đề 15: Tính đơn điệu của hàm hợp phần 2 7
Chủ đề 16: Cực trị hàm hợp phần 1 7
Chủ đề 17: Cực trị hàm hợp phần 2 7
Chủ đề 18: Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1 7
Chủ đề 19: Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 2 7
Chủ đề 20: Tính đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối phần 1 8
Chủ đề 21: Tính đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối phần 2 7
Chủ đề 22: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hợp phần 1 7
Chủ đề 23: Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hợp phần 2 7
Chủ đề 24: Phương pháp bội nghiệm phần 1 7
Chủ đề 25: Phương pháp bội nghiệm phần 3 6
Chủ đề 26: Ứng dụng min max 8
Chủ đề 27: Min – max hàm chứa dấu trị tuyệt đối (phương pháp giá trị đảo) 7
Chủ đề 28: Tính đơn điệu của hàm trị tuyệt đối 6
Chủ đề 29: Biện luận số điểm cực trị của hàm hợp 7
Chủ đề 30: Tiệm cận nâng cao 8
Chủ đề 31: Tư duy hàm đặc trưng 8
Chủ đề 31: Tính đơn điệu của hàm ngược 7
Chủ đề 32: Bài toán tương giao chứa tham số m 9
Chủ đề 34: Tiếp tuyến nâng cao 2