Tuyển chọn 3000 bài tập khảo sát hàm số và ứng dụng - Tái bản 3

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 699000

Tác giả: Đặng Công Đức, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy

Số Trang: 350

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 55.000 VNĐ

mua
CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 5
CHỦ ĐỀ 2: CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 8
CHỦ ĐỀ 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ 7
CHỦ ĐỀ 4: TÍNH ĐƠN ĐIỀU VÀ CỰC TRỊ HÀM BẬC BA CHỨA THAM SỐ PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 5: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ HÀM BẬC 3 CHỨA THAM SỐ PHẦN 2 10
CHỦ ĐỀ 6: TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 8
CHỦ ĐỀ 7: TÌM VÀ BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH F(X)=K 7
CHỦ ĐỀ 8: NHẬN DIỆN ĐỒ THỊ HÀM SỐ 8
CHỦ ĐỀ 9: TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM PHÂN THỨC BẬC NHẤT CHỨA THAM SỐ 8
CHỦ ĐỀ 10: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRÊN KHOẢNG, ĐOẠN 9
CHỦ ĐỀ 11: CỰC TRỊ HÀM SỐ TRÙNG PHƯƠNG CHỨA THAM SỐ 7
CHỦ ĐỀ 12: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ CHỨA THAM SỐ M 8
CHỦ ĐỀ 13: TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ 9
CHỦ ĐỀ 14: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỌP PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 15: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM HỢP PHẦN 2 7
CHỦ ĐỀ 16: CỰC TRỊ HÀM HỢP PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 17: CỰC TRỊ HÀM HỢP PHẦN 2 7
CHỦ ĐỀ 18: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH F(U)=K PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 19: TÌM SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH F(U)=K PHẦN 2 7
CHỦ ĐỀ 20: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI PHẦN 1 8
CHỦ ĐỀ 21: TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI PHẦN 2 7
CHỦ ĐỀ 22: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM HỢP PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 23: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT CỦA HÀM HỢP PHẦN 2 7
CHỦ ĐỀ 24: PHƯƠNG PHÁP BỘI NGHIỆM PHẦN 1 7
CHỦ ĐỀ 25: PHƯƠNG PHÁP BỘI NGHIỆM PHẦN 3 6
CHỦ ĐỀ 26: ỨNG DỤNG MIN MAX 8
CHỦ ĐỀ 27: MIN – MAX HÀM CHỨA DẤU TRỊ TUYỆT ĐỐI (PHƯƠNG PHÁP GIÁ TRỊ ĐẢO) 7
CHỦ ĐỀ 28: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM TRỊ TUYỆT ĐỐI 6
CHỦ ĐỀ 29: BIỆN LUẬN SỐ ĐIỂM CỰC TRỊ CỦA HÀM HỢP 7
CHỦ ĐỀ 30: TIỆM CẬN NÂNG CAO 8
CHỦ ĐỀ 31: TƯ DUY HÀM ĐẶC TRƯNG 8
CHỦ ĐỀ 31: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM NGƯỢC 7
CHỦ ĐỀ 32: BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO CHỨA THAM SỐ M 9
CHỦ ĐỀ 34: TIẾP TUYẾN NÂNG CAO 2
Bài mới phát hành
1.Kỹ năng đọc BBT kết hợp tích phân 07/07/2013
2.Sử dụng BBT kép xử lý hàm số f(u)+p(x) 06/07/2013
3.Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hợp phần 2 05/07/2013
4.Tìm m để phương trình f(u)=m có nghiệm 03/07/2013
5.Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số f(u) 02/07/2013
6.Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm hợp phần 1 01/07/2013
7.Tìm số điểm cực trị của hàm số y=f(g|u|)) 09/06/2013
8.Tìm số điểm cực trị của hàm số y=f(|x|) và y=f(|u|) 08/06/2013
9.Tính đơn điệu và cực trị hàm trị tuyệt đối (phần 2) 07/06/2013
10.Tìm số điểm cực trị của hàm số y=|f(u)| kết hợp bài tương giao 06/06/2013

Phản hồi từ học sinh