Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3000 bài tập tích phân và số phức - Tái bản

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 1555

Tác giả:

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm phần 1 8
Chủ đề 2: Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm phần 2 8
Chủ đề 3: Bài toán tìm hằng số C 5
Chủ đề 4: Nguyên hàm hàm số hữu tỷ 5
Chủ đề 5: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm 6
Chủ đề 6: Nguyên hàm hàm lượng giác 6
Chủ đề 7: Nguyên hàm từng phần 5
Chủ đề 8: Tích phân và kiến thức cơ bản về tích phân 4
Chủ đề 9: Tích phân hàm số hữu tỷ 3
Chủ đề 10: Phương pháp đổi biến tính tích phân 4
Chủ đề 11: Tích phân hàm lượng giác 4
Chủ đề 12: Tích phân từng phần 3
Chủ đề 13: Phương pháp vi phân đổi biến và tìm hàm tính tích phân hàm ẩn 4
Chủ đề 14: Phương pháp từng phần tính tích phân hàm ẩn 5
Chủ đề 15: Phương trình vi phân tách biến 3
Chủ đề 16: Phương pháp lấy tích phân hai vế- tích phân có dạng đặc biệt 7
Chủ đề 17: Phương pháp dùng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn 3
Chủ đề 18: Phương trình vi phân tuyến tính 4
Chủ đề 19: Ứng dụng tích phân tính diện tích 7
Chủ đề 20: Ứng dụng tích phân tính thể tích 7
Chủ đề 21: Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động và hàm số 7
Chủ đề 22: Các kiến thức cơ bản về số phức 8
Chủ đề 23: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 8
Chủ đề 24: Quỹ tích phức 6
Chủ đề 25: Phương trình phức 6
Chủ đề 26: Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 11