Tuyển chọn 3000 bài tập tích phân và số phức - Tái bản

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 1555

Tác giả:

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 89.000 VNĐ

mua
Chủ đề 1: Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm phần 1 8
Chủ đề 2: Nguyên hàm và phương pháp vi phân tính nguyên hàm phần 2 8
Chủ đề 3: Bài toán tìm hằng số C 5
Chủ đề 4: Nguyên hàm hàm số hữu tỷ 5
Chủ đề 5: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm 6
Chủ đề 6: Nguyên hàm hàm lượng giác 6
Chủ đề 7: Nguyên hàm từng phần 5
Chủ đề 8: Tích phân và kiến thức cơ bản về tích phân 4
Chủ đề 9: Tích phân hàm số hữu tỷ 3
Chủ đề 10: Phương pháp đổi biến tính tích phân 4
Chủ đề 11: Tích phân hàm lượng giác 4
Chủ đề 12: Tích phân từng phần 3
Chủ đề 13: Phương pháp vi phân đổi biến và tìm hàm tính tích phân hàm ẩn 4
Chủ đề 14: Phương pháp từng phần tính tích phân hàm ẩn 5
Chủ đề 15: Phương trình vi phân tách biến 3
Chủ đề 16: Phương pháp lấy tích phân hai vế- tích phân có dạng đặc biệt 7
Chủ đề 17: Phương pháp dùng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn 3
Chủ đề 18: Phương trình vi phân tuyến tính 4
Chủ đề 19: Ứng dụng tích phân tính diện tích 7
Chủ đề 20: Ứng dụng tích phân tính thể tích 7
Chủ đề 21: Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động và hàm số 7
Chủ đề 22: Các kiến thức cơ bản về số phức 8
Chủ đề 23: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 8
Chủ đề 24: Quỹ tích phức 6
Chủ đề 25: Phương trình phức 6
Chủ đề 26: Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất 11

Phản hồi từ học sinh