Tuyển chọn 3000 bài tập tích phân và số phức - Tái bản

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 1555

Tác giả:

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua
CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHÂN TÍNH NGUYÊN HÀM PHẦN 1 8
CHỦ ĐỀ 2: NGUYÊN HÀM VÀ PHƯƠNG PHÁP VI PHÂN TÍNH NGUYÊN HÀM PHẦN 2 8
CHỦ ĐỀ 3: BÀI TOÁN TÌM HẰNG SỐ C 5
CHỦ ĐỀ 4: NGUYÊN HÀM HÀM SỐ HỮU TỶ 5
CHỦ ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÍNH NGUYÊN HÀM 6
CHỦ ĐỀ 6: NGUYÊN HÀM HÀM LƯỢNG GIÁC 6
CHỦ ĐỀ 7: NGUYÊN HÀM TỪNG PHẦN 5
CHỦ ĐỀ 8: TÍCH PHÂN VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÍCH PHÂN 4
CHỦ ĐỀ 9: TÍCH PHÂN HÀM SỐ HỮU TỶ 3
CHỦ ĐỀ 10: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN TÍNH TÍCH PHÂN 4
CHỦ ĐỀ 11: TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC 4
CHỦ ĐỀ 12: TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN 3
CHỦ ĐỀ 13: PHƯƠNG PHÁP VI PHÂN ĐỔI BIẾN VÀ TÌM HÀM TÍNH TÍCH PHÂN HÀM ẨN 4
CHỦ ĐỀ 14: PHƯƠNG PHÁP TỪNG PHẦN TÍNH TÍCH PHÂN HÀM ẨN 5
CHỦ ĐỀ 15: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TÁCH BIẾN 3
CHỦ ĐỀ 16: PHƯƠNG PHÁP LẤY TÍCH PHÂN HAI VẾ- TÍCH PHÂN CÓ DẠNG ĐẶC BIỆT 7
CHỦ ĐỀ 17: PHƯƠNG PHÁP DÙNG BẤT ĐẲNG THỨC TÍNH TÍCH PHÂN HÀM ẨN 3
CHỦ ĐỀ 18: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH 4
CHỦ ĐỀ 19: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH 7
CHỦ ĐỀ 20: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH THỂ TÍCH 7
CHỦ ĐỀ 21: ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG VÀ HÀM SỐ 7
CHỦ ĐỀ 22: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ SỐ PHỨC 8
CHỦ ĐỀ 23: TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC 8
CHỦ ĐỀ 24: QUỸ TÍCH PHỨC 6
CHỦ ĐỀ 25: PHƯƠNG TRÌNH PHỨC 6
CHỦ ĐỀ 26: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 11
Bài mới phát hành
1.Công thức vi phân và mở đầu về nguyên hàm 20/05/2021
2.Áp dụng công thức số 1 tính nguyên hàm 20/05/2021
3.Dạng 1a: Áp dụng công thức số 1 20/05/2021
4.Dạng 1b: Áp dụng công thức số 1 20/05/2021
5.Áp dụng công thức 2 và 3 tính nguyên hàm 20/05/2021
6.Áp dụng công thức 4 và 5 tính nguyên hàm 20/05/2021
7.Dạng 2a: Áp dụng công thức số 2 20/05/2021
8.Dạng 2b: Áp dụng công thức số 3 20/05/2021
9.Dạng 3a: Áp dụng công thức số 4 - Đề 1 20/05/2021
10.Dạng 3b: Áp dụng công thức số 4 - Đề 2 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh