Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 3000 bài tập tích phân và số phức - Tái bản lần 3

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 180000

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Nguyên hàm và phương pháp vi phân (phần 1) 12
Chủ đề 2: Nguyên hàm và phương pháp vi phân (phần 2) 11
Chủ đề 3: Nguyên hàm và phương pháp vi phân (phần 3) 10
Chủ đề 4: Bài toán tìm C 10
Chủ đề 5: Nguyên hàm hữu tỷ 10
Chủ đề 6: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm (phần 1) 10
Chủ đề 7: Phương pháp đổi biến tính nguyên hàm (phần 2) 8
Chủ đề 8: Nguyên hàm hàm lượng giác - phần 1 7
Chủ đề 9: Nguyên hàm hàm lượng giác – phần 2 7
Chủ đề 10: Nguyên hàm từng phần 8
Chủ đề 11: Mở đầu về tích phân 8
Chủ đề 12: Tích phân hàm hữu tỉ 6
Chủ đề 13: Phương pháp đổi biến tính tích phân 8
Chủ đề 14: Tích phân hàm lượng giác 9
Chủ đề 15: Tích phân từng phần 6
Chủ đề 16: Ứng dụng của tích phân tính diện tích (cơ bản) 11
Chủ đề 17: Ứng dụng tích phân tính thể tích (cơ bản) 7
Chủ đề 18: Nguyên hàm của hàm ẩn 7
Chủ đề 19: Tích phân từng phần với hàm ẩn 10
Chủ đề 20: Phương trình vi phân tách biến 10
Chủ đề 21: Phương pháp lấy tích phân hai vế 14
Chủ đề 22: Tích phân đặc biệt 11
Chủ đề 23: Sử dụng bất đẳng thức tính tích phân hàm ẩn 11
Chủ đề 24: Phương trình vi phân tuyến tính 10
Chủ đề 25: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 1) 8
Chủ đề 26: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 2) 13
Chủ đề 27: Ứng dụng của tích phân nâng cao (phần 3) 2
Chủ đề 28: Mở đầu về số phức 4
Chủ đề 29: Mở đầu về số phức (tiếp) 4
Chủ đề 30: Tìm số phức thỏa mãn điều kiện cho trước 5
Chủ đề 31: Phương pháp lấy môđun 2 vế - Phương pháp chuẩn hóa 3
Chủ đề 32: Quỹ tích phức 6
Chủ đề 33: Phương trình phức 6
Chủ đề 34: Bài toán min - max (phần 1) 4
Chủ đề 35: Bài toán min - max (phần 2) 4