Tuyển chọn 3000 câu hỏi bài tập hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 777000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua
CHỦ ĐỀ 1. BÀI TẬP ESTE 35
CHỦ ĐỀ 2. BÀI TẬP CHẤT BÉO 7
CHỦ ĐỀ 3. BÀI TẬP CACBOHIĐRAT 12
CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP AMIN 7
CHỦ ĐỀ 5. BÀI TẬP AMINO AXIT 10
CHỦ ĐỀ 6. BÀI TẬP PEPTIT 21
CHỦ ĐỀ 7. BÀI TẬP CXHYNZOT 4
CHỦ ĐỀ 8. BÀI TẬP POLIME 3
Bài mới phát hành
1.III.3. Quy đổi PEPTIT giải bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân mở rộng 20/05/2021
2.III.4. Biến đổi PEPTIT giải bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân 20/05/2021
3.III.5. Bài tập đốt cháy kết hợp thủy phân PEPTIT hay - lạ 20/05/2021
4.III.6. Biến đổi PEPTIT giải bài tập đốt cháy muối sau thủy phân 20/05/2021
5.IV.1. Biện luận nâng cao kết hợp đốt cháy - thủy phân PEPTIT 20/05/2021
6.IV.2. Biện luận nâng cao kết hợp thủy phân PEPTIT và đốt cháy muối 20/05/2021
7.IV.3. Biện luận nâng cao và lý thuyết nhận định - phát biểu 20/05/2021
8.IV.4. Tổng hợp - Bài tập kết hợp nâng cao PEPTIT và ESTE 20/05/2021
9.IV.5. Tổng hợp - Bài tập kết hợp nâng cao PEPTIT và hợp chất hữu cơ khác 20/05/2021
10.2. Bài tập cần biện luận xác định dạng cấu tạo hợp chất CxHyNzOt 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh