Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập
Tuyển chọn 3000 câu hỏi bài tập hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 777000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 119.000 VNĐ

Mua sách
Chủ đề 1. Bài tập ESTE 56
Chủ đề 2. Bài tập CHẤT BÉO 7
Chủ đề 3. Bài tập CACBOHIĐRAT 12
Chủ đề 4. Bài tập AMIN 7
Chủ đề 5. Bài tập AMINO AXIT 10
Chủ đề 6. Bài tập PEPTIT 21
Chủ đề 7. Bài tập CxHyNzOt 4
Chủ đề 8. Bài tập POLIME 3
Bài mới phát hành
1.I.1. Bài tập một AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
2.I.2. Bài tập hỗn hợp AMIN tác dụng với axit vô cơ tạo muối
3.II.1. Bài toán thuần đốt cháy AMIN cơ bản
4.II.2.Bài toán thuần đốt cháy AMIN kết hợp xử lí hỗn hợp trước và sau đốt
5.II.3. Bài toán thuần đốt cháy hỗn hợp AMIN và hợp chất hữu cơ khác
6.III.1. Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất hóa học nhóm chức AMIN
7.III.2. Amin phản ứng với kim loại và một số tính chất khác
8.I.1. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với axit vô cơ
9.I.2. Bài tập AMINO AXIT phản ứng với dung dịch bazơ mạnh
10.I.3. Bài tập thuần đốt cháy AMINO AXIT
11.I.4. Các dạng bài tập thuần về este của AMINO AXIT
12.II.1. Biết AMINO AXIT - kết hợp giữa phản ứng với axit vô cơ và với bazơ mạnh
13.II.2. Ẩn AMINO AXIT - kết hợp giữa phản ứng với axit vô cơ và với bazơ mạnh cơ bản
14.II.3. Ẩn AMINO AXIT - kết hợp giữa phản ứng với axit vô cơ và với bazơ mạnh nâng cao
15.II.4. Bài tập kết hợp đốt cháy và tính chất lưỡng tính của AMINO AXIT
16.III.1. Quy đổi giải bài tập đốt cháy hỗn hợp AMINO AXIT với hợp chất hữu cơ khác
17.III.2. Tổng hợp nâng cao bài tập kết hợp hỗn hợp AMINO AXIT
18.I.1. Biến đổi peptit - Biến đổi từ amino axit tạo peptit
19.I.2. Biến đổi peptit - Thuần biến đổi thủy phân MỘT PEPTIT
20.I.3. Biến đổi peptit - Thuần biến đổi thủy phân HỖN HỢP PEPTIT