Tuyển chon 3000 câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 450000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 89.000 VNĐ

mua
Chủ đề 1 - ESTE 32
Chủ đề 2 - Lipit - Chất béo 20
Chủ đề 3 - Cacbihiđrat 28
Chủ đề 4 - Amin 14
Chủ đề 5 - Amino axit 11
Chủ đề 6 - Peptit - protein - hợp chất CxHyNzOt 20
Chủ đề 7 - Polime 10
Chủ đề 8 - Tổng hợp hóa hữu cơ 5
Khóa học - Sáng tạo hóa hữu cơ 41

Phản hồi từ học sinh