Tuyển chon 3000 câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 450000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua
CHỦ ĐỀ 1 - ESTE 32
CHỦ ĐỀ 2 - LIPIT - CHẤT BÉO 20
CHỦ ĐỀ 3 - CACBIHIĐRAT 17
CHỦ ĐỀ 4 - AMIN 14
CHỦ ĐỀ 5 - AMINO AXIT 11
CHỦ ĐỀ 6 - PEPTIT - PROTEIN - HỢP CHẤT CXHYNZOT 20
CHỦ ĐỀ 7 - POLIME 10
CHỦ ĐỀ 8 - TỔNG HỢP HÓA HỮU CƠ 5
KHÓA HỌC - SÁNG TẠO HÓA HỮU CƠ 41
Bài mới phát hành
1.Đốt cháy muối của amino axit 08/06/2021
2.Quy về đipeptit - giải bài tập kết hợp đốt cháy và thủy phân peptit (phần 2) 07/06/2021
3.Bài tập thủy phân hợp chất hữu cơ dạng CxHyN₂O₃ 06/06/2021
4.Bài tập ESTE: tổng hợp các bài tập ESTE hay và khó 05/06/2021
5.Bài tập ESTE: tư duy suy luận CTPT, CTCT 04/06/2021
6.Bài tập ESTE: đốt cháy kết hợp với bài tập este hóa 03/06/2021
7.Kết hợp nâng cao: bài tập ESTE - PEPTIT 02/06/2021
8.Đốt cháy muối của axit cacboxylic 01/06/2021
9.Hỗn hợp muối: Phản ứng vôi tôi xút 31/05/2021
10.Mở rộng quy về đipeptit - dạng α-amino axit kiểu Lys, Glu 30/05/2021

Phản hồi từ học sinh