Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chon 3000 câu hỏi lý thuyết hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

ID: 450000

Tác giả: Phạm Hùng Vương & Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 416

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1 - ESTE 32
Chủ đề 2 - Lipit - Chất béo 20
Chủ đề 3 - Cacbihiđrat 28
Chủ đề 4 - Amin 23
Chủ đề 5 - Amino axit 20
Chủ đề 6 - Peptit - protein - hợp chất CxHyNzOt 25
Chủ đề 7 - Polime 22
Chủ đề 8 - Tổng hợp hóa hữu cơ 5
Khóa học - Sáng tạo hóa hữu cơ 41