Live SAT : Luyện thi toàn diện THPT Quốc gia 2021

Big Sale đến 25/06!

Chương trình Học phí Combo 1 Combo 3
Pro S, Live S 1.000K 800K 2.400K
Live SAT 1.600K 1.200K 3.000K
V-Moon 2.400K 1.600K 3.600K
Chú ý: Chính sách giá này không áp dụng với V-Moon Lịch sử

Live S : Luyện mọi dạng bài với 120 buổi học Live trong nhóm kín, 90 bài giảng Video trên moon.vn và 10.000 câu hỏi Luyện tập.

Live A : Luyện 35 đề chuẩn cấu trúc của BGD, 100% đề được chữa Live và giải text chi tiết.

Live T : Tổng ôn kiến kiến thức với 40 buổi Live trong nhóm kín, 50 bài giảng Video và 3.000 câu hỏi Tổng ôn.


Combo 01 Live SAT : 1.600.000đ 1.200.000đ

Combo 03 Live SAT : 3.600.000đ 3.000.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học phí: 800.000đ 800.000đ

Combo: 1.800.000đ 1.200.000đ Đăng ký V-Moon

Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Live S - Luyện thi chuyên đề

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ 200.000đ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 1.000.000đ 800.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 500.000đ

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ 500.000đ

Combo: 2.000.000đ 1.600.000đ Đăng ký V-Moon
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Thời gian ngắn nhất, dài nhất
2 Thi online - Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
3 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
4 Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (P1)
5 Thời gian ngắn nhất, dài nhất
6 Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
7 Thi online - Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
8 Thi online - Số lần, quãng đường
9 Nghị luận về 1 tư tưởng, đạo lí
10 Mở đầu về cực trị của hàm số
11 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
12 Giới thiệu khóa Luyện thi THPT Quốc Gia 2021
13 Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
14 Live20h - Chữa đề Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
15 Thi online - Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
16 Cực trị hàm bậc 3 (phần 2-(chứa tham số))
17 Tính chất gốc muối –COONa và chuyên đề bài tập muối hữu cơ
18 Số lần, quãng đường
19 Thi online - Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
20 Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
21 Live20h - Chữa chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
22 Thi online-Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
23 Thi online - Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
24 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 4
25 Ôn tập lớp 11 - Đề tổng hợp số 5
26 Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
27 Thi online - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
28 Chuyên đề bài tập axit cacboxylic cơ bản
29 Thi online - Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
30 Live20h - Chữa đề tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –COOH của axit cacboxylic
Top 10 BÀI đã HỌC

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
Thi online - Tốc độ trung bình 03/07
Luyện đề số 1 03/07
Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh (P2) 03/07
Tốc độ trung bình 04/07
Viết phương trình dao động điều hòa 05/07
Live - Tốc độ trung bình 05/07
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2) 05/07
Góc giữa hai mặt bên 05/07
Góc giữa hai mặt phẳng 05/07
Live - Viết phương trình dao động điều hòa 06/07