Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

V-MOON 2023: LỊCH SỬ THẦY NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

Pro S: Luyện thi Đại học môn Lịch sử 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 600.000đ

Đăng ký


Live S - Luyện thi chuyên đề

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Phương pháp, kỹ thuật dạy học và ôn luyện hiệu quả môn Lịch sử

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 200.000đ


Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 400.000đ

Đăng ký


Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2023

Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Học phí: 300.000đ

Đăng ký


Học phí combo:2.800.000đ 1.400.000đĐăng ký
Bài mới phát hành
1.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 20 (phần 1) 01/04/2023

2.Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946) 01/04/2023

3.Thi online - Việt Nam giải quyết những khó khăn do chế độ cũ để lại (1945 – 1946) 01/04/2023

4.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 20 31/03/2023

5.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Toàn cảnh (từ tháng 9/1945 đến trước ngày 19/12/1946) 31/03/2023

6.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm 30/03/2023

7.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 5. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm 30/03/2023

8.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19 (phần 2) 29/03/2023

9.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945 29/03/2023

10.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19 (phần 1) 28/03/2023

11.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 4. Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945 28/03/2023

12.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 19 27/03/2023

13.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa 27/03/2023

14.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 3. So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa 26/03/2023

15.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 18 (phần 1) 25/03/2023

16.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh 25/03/2023

17.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 18 (phần 2) 25/03/2023

18.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh 24/03/2023

19.Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 18 24/03/2023

20.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930) 23/03/2023