Thông tin Mooner
lamthuong2410
Nguyễn Lâm Thương
Level: 0 SP: 100
Đã làm bài tập
FB:
Tỉnh thành: Nghệ An
Trường THPT: THPT Đô Lương 1
Đia chỉ trường THPT: Đà Sơn, Đô Lương
Ngày tham gia: 02-09-2017 08:58