Thông tin Mooner
phanvyhao
Phan Vỹ Hào
Level: 2 SP: 100
Đã làm bài tập
FB: https://facebook.com/phan.vyhao/friends?lst=100010257571092%3A100005905142618%3A1542012002&source_ref=pb_friends_tl
Tỉnh thành: Tây Ninh
Trường THPT: THPT Lí Thường Kiệt
Đia chỉ trường THPT: Thị trấn Hoà Thành Tây Ninh
Ngày tham gia: 12-11-2018 03:29