Cr(OH)3
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cr(OH)3

Tuyển chọn 307 bài tập về Cr(OH)3

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho hỗn hợp Cr và Mg tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 dư, đun nóng, thu được chất rắn X. Hòa tan X vào H2O được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa là
A. Mg(OH)2 
B. Mg(OH)2 và Cr(OH)  
C. Mg(OH)2 và Cr(OH)3  
D. Cr(OH)3 
Bài 2. Chất nào dưới đây crom có số oxi hóa +6?
A. Cr(OH)3.  
B. K2CrO4.   
C. CrO.  
D. Cr2O3
Bài 3. Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3.
(2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan.
(3) Dung dịch T có màu vàng.
(4) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Bài 4. Cho sơ đồ chuyển hóa:
30r.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4.
B. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.
C. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
D. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
Bài 5. Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?
A. Ca(OH)2 và Cr(OH)3
B. Ba(OH)2 và Fe(OH)3
C. NaOH và Al(OH)3
D. Cr(OH)3 và Al(OH)3
Bài 6. Hợp chất có tính lưỡng tính là:
A. NaOH.
B. Cr(OH)2.
C. Cr(OH)3.
D. Ba(OH)2.
Bài 7. Cho dãy biến đổi sau: h5.png
X, Y, Z, T là
A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4.
B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7.
C. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4.
D. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7.
Bài 8. Cho các phát biểu sau:
(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.
(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.
(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.
(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh.
(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.
(g) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 9. Phát biểu không đúng là
A. Cr có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Zn và Fe.
B. CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
C. Hợp chất Cr(III) vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa, còn hợp chất Cr(VI) chỉ có tính oxi hoá mạnh.
D. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, đều có tính chất lưỡng tính.
Bài 10. Cho sơ đồ chuyển hóa:
22he.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
B. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
D.
FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

Bài 11. Crom(III) hiđroxit (Cr(OH)3) tan trong dung dịch nào sau đây?
A. KNO3.
B. KCl.
C. NaOH.
D. NaCrO2.
Bài 12. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa crom và hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. CrCl3; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
B. CrCl2; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
C. CrCl3; Cr(OH)3; K2Cr2O7; K2CrO4.
D. CrCl2; Cr(OH)2; K2Cr2O7; K2CrO4.
Bài 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính lưỡng tính.
B. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.
C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.
D. Hợp chất Cr (II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr (VI) có tính oxi hóa mạnh.
Bài 14. Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH loãng, vừa phản ứng với dung dịch HCl?
A. Cr(OH)3.
B. Cr(OH)2.
C. NaCrO2.
D. Na2CrO4.
Bài 15. Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:
A. CrCl3 và Na2Cr2O7
B. CrCl3 và Na2CrO4
C. CrCl2 và Cr(OH)3
D. CrCl2 và Na2CrO4
Bài 16. Hidroxit lưỡng tính là
A. Ba(OH)2.
B. Mg(OH)2.
C. Cr(OH)3.
D. Cr(OH)2.
Bài 17. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?
A. Cho kim loại Fe vào dung dịch HCl.
B. Cho Cr(OH)3 vào dung dịch KOH loãng.
C. Cho Zn vào dung dịch Cr2(SO4)3.
D. Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
Bài 18. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.
(b) Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.
(c) Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
(d) CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Bài 19. Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?
A. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2.
B. 2Cr + 3Cl2 Screenshot_36.png2CrCl3.
C. Cr(OH)3 + 3HCl Screenshot_36.pngCrCl3 + 3H2O.
D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc)Screenshot_36.png 2NaCrO2 + H2O.
Bài 20. Cho các phát biểu sau:
(a)Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 làm mất màu dung dịch KMnO4.
(b)Fe2O3 có trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit.
(c)Cr(OH)3 tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềm.
(d)CrO3 là oxit axit, tác dụng với H2O chỉ tạo ra một axit.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017