Fe2O3
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Fe2O3

Tuyển chọn 2643 bài tập về Fe2O3

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không có không khí thì sản phẩm rắn gồm
A. FeO, MgO, K2CO3.  
B. Fe2O3, MgO, K2O. 
C. Fe2O3, MgO, K2CO3.
D. FeO, MgCO3, K2CO3
Bài 2. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH loãng?
A. FeCO3.
B. CrO3.
C. Fe2O3.
D. Cr2O3.
Bài 3. Quặng hematit đỏ có thành phần chính là
A. FeCO3.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. Fe2O3.nH2O.
Bài 4. Quặng xiđerit chứa thành phần chính là
A. FeCO3
B. Fe3O4.
C. Fe2O3.
D. FeS2
Bài 5. Thực hiện các thí nghiệm sau:
-Thí nghiệm 1: Cho Si tác dụng với dung dịch NaOH.
-Thí nghiệm 2: Cho khí NH3 tác dụng với bột CuO nung nóng.
-Thí nghiệm 3: Đun nóng dung dịch NH4NO2.
-Thí nghiệm 4: Thổi luồng khí CO nóng, dư đi qua Fe2O3.
Số thí nghiệm có sinh ra đơn chất là
A. 3. 
B. 1. 
C. 2.  
D.  4. 
Bài 6. Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt là
A. Fe2O3.
B. Fe3O4 hoặc FeO.
C. Fe3O4.
D. FeO.
Bài 7. Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3.
(2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan.
(3) Dung dịch T có màu vàng.
(4) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Bài 8. Cho a mol khí CO đi qua m gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO sau 1 thời gian thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiđro là 20,72 và hỗn hợp rắn Y trong đó oxi chiếm 18,239% khối lượng. Cho chất rắn Y tác dụng với HNO3 dư thu được 3,136 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được 82,8 gam muối khan. Hấp thụ hỗn hợp khí X vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol NaOH và a mol Na2CO3 thu được dung dịch T và có khí thoát ra. Cho dung dịch T tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được m1 gam kết tủa. Giá trị của m+m1 gần nhất với
A. 76  
B. 75  
C. 77
D. 74 
Bài 9. Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Cu. Hoà tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y chứa 3 chất tan trong đó có 2 chất có cùng nồng độ mol. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 0,56 lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5) , dung dịch Z và 133,7 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng FeO trong hỗn hợp X gần nhất với
A. 10,86%
B. 12,84%
C. 11,96%
D. 13,85%
Bài 10. Để khử hoàn toàn 34 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO cần dùng ít nhất 10,08 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau các phản ứng là
A. 28,0 gam.
B. 26,8 gam.
C. 24,4 gam.
D. 19,6 gam. 
Bài 11. Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là
A. 1,35 gam
B. 2,7 gam
C. 8,1 gam
D. 5,4 gam
Bài 12. Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit nào dưới đây?
A. MgO.
B. BaO.
C. K2O.
D. Fe2O3.
Bài 13. Quặng manhetit có thành phần hóa học là
A. Fe3O4.
B. Fe(OH)2.
C. Fe2O3.
D. FeS2.
Bài 14. Cho 16 gam Fe2O3 tác dụng với CO dư đun nóng, khối lượng sắt thu được là
A. 5,6 gam.
B. 8,4 gam.
C. 11,2 gam.
D. 16,8 gam.
Bài 15. Cho phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl bão hòa (điện cực trơ, màng ngăn) thu được Na ở catot.
(b) Cho H2 dư đi qua hỗn hợp MgO, Fe2O3, CuO đun nóng, thu được MgO, Fe, Cu.
(c) Để bảo vệ thân tàu biển bằng sắt người ta gắn thêm các tấm kẽm vào thân tàu.
(d) Kim loại cứng nhất là crom, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vofram (W).
(e) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư thu được hỗn hợp 2 muối.
(g) Cho hỗn hợp Na, Al (tỉ lệ mol 2 : 1) vào nước, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan.
(h) Na đẩy được Cu ra khỏi muối CuSO4.
Số phát biểu đúng
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bài 16. Công thức hóa học của sắt(III) oxit là
A. Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. Fe2(SO4)3.
D. Fe(OH)3.
Bài 17. Hai oxit nào sau đây bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?
A. ZnO và K2O.
B. Fe2O3 và MgO.
C. FeO và CuO.
D.
Al2O3 và ZnO.

Bài 18. Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phản ứng):
660757[de].png
Chất A, C, D nào sau đây không thỏa mãn sơ đồ trên?
A. Fe, Fe2(SO4)3, Fe(OH)3.
B. Fe, Fe2(SO4)3, Fe(OH)2.
C. Fe, Fe(OH)2, FeO.
D. Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3.
Bài 19. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân Hg(NO3)2.
(b) Điện phân dung dịch AlCl3.
(c) Điện phân dung dịch ZnSO4.
(d) Cho Al tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(e) Nung nóng Fe2O3 với CO dư.
(g) Cho Ba vào dung dịch NaHCO3.
(h) Nhiệt phân KClO3.
(i) Cho Na vào dung dịch CuCl2 dư.
Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là
A. 3
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Bài 20. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là:
A. 6,81 gam. 
B. 4,81 gam. 
C. 6,71 gam.
D. 7,61 gam. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017