Hình vẽ
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hình vẽ

Tuyển chọn 527 bài tập về Hình vẽ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Phản ứng nào sau đây phù hợp với hình vẽ thí nghiệm?
Screenshot_42.jpg
A. Ca(OH)2 (rắn) + 2NH4Cl (rắn) → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O.
B. 2KClO3 (rắn) → 2KCl + 3O2
C. 2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 + 3H2
D. Fe (rắn) + 2HCl (dd) → FeCl2 + H2
Bài 2. Cho hình vẽ mô tả các cách thu khí trong phòng thí nghiệm như sau:
Screenshot_35.jpg
Phát biểu đúng liên quan đến các hình vẽ này là
A. Cách 1 và cách 3 đều có thể áp dụng thu các khí: NH3, H2.
B. Cách 2 có thể áp dụng thu các khí: SO2, NH3.
C. Cách 2 có thể áp dụng thu các khí: CO2, N2.
D. Cách 1 có thể áp dụng thu các khí: O2, H2, N2.
Bài 3. Cho hình vẽ sau dùng điều chế khí C (từ dung dịch đặc B và chất rắn A) trong phòng thí nghiệm:
Screenshot_32.jpg
Phản ứng nào không phù hợp với thí nghiệm trên?
A. 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 + 2H2O.
B. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O.
C. NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl.
D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O.
Bài 4. Thực hiện thí nghiệm nhưhình vẽ:
Screenshot_29.jpg
Hiện tượng xuất hiện trong ống nghiệm là
A. có kết tủa đỏ nâu nhưng kết tủa tan hết.
B. có kết tủa rồi tan hết.
C. dung dịch trong suốt.
D. có kết tủa nhưng kết tủa không tan.
Bài 5. Trong phòng thí nghiệm có thể chứng minh tính chất và khả năng tan tốt trong nước của một chất khí theo hình vẽ bên.
Screenshot_26.jpg
Bạn sẽ chọn thí nghiệm trên áp dụng với khí nào sau đây.
A. N2.
B. CO2.
C. NH3.
D. O2
Bài 6. Trộn một chất X với CuO rồi đưa vào bộ dụng cụ thí nghiệm được mô tả như hình vẽ dưới đây:
Screenshot_22.jpg
Bông trộn CuSO4 khan có màu trắng chuyển sang màu xanh và dung dịch Ca(OH)2 ban đầu trong suốt chuyển thành đục. Phân tử X chắc chắn có chứa nguyên tố:
A. cacbon và oxi
B. cacbon và hiđro
C. cacbon, hiđro, nitơ
D. cacbon, hiđro, oxi
Bài 7. Cho sơ đồ điều chế khí X như hình vẽ
Screenshot_19.jpg
Trong các khí: HCl, NH3, H2, O2, C2H2, SO2, CO2; số khí thoả mãn X là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Bài 8. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:
49h.png
Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?
A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
B. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
C. BaSO3 → BaO + SO2.   
D. NH4Cl → NH3 + HCl. 
Bài 9. Nạp đầy khí X vào bình thuỷ tinh trong suốt, đậy bình bằng nút cao su có ống thuỷ tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào chậu thuỷ tinh chứa nước có pha phenolphtalein. Một lát sau nước trong chậu phun vào bình thành những tia có màu hồng (hình vẽ minh họa ở bên). Khí X là
56hi.png
A. Cl2
B. SO2.
C. HCl.
D. NH3
Bài 10. Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: Giá trị của x gần nhất với
h80.png
A. 1,8.
B. 2,2.
C. 2,4.
D. 1,6.
Bài 11. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:
h66.png
Phương trình hóa học điều chế khí Z là
A. 2HCl(dung dịch) + Zn → ZnCl2 + H2↑.
B. H2SO4(đặc) + Na2SO3(rắn) → SO2↑ + Na2SO4 + H2O.
C. Ca(OH)2(dung dịch) + 2NH4Cl(rắn) → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O.
D. 4HCl(đặc) +MnO2(rắn) → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.
Bài 12. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ dưới:
661732[de].png
Khí X là
A. C2H2.
B. NH3.
C. H2.
D. Cl2.
Bài 13. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Khí Y là
10e.png
A. HCl.
B. Cl2.
C. O2.
D. NH3.
Bài 14. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:
29hi.png
Phương trình hoá học điều chế khí Z là
A. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn) → SO2 ↑ + Na2SO4 + H2O.
B. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn) Screenshot_36.png 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O.
C. 4HCl (đặc) + MnO2 Screenshot_36.pngCl2 ↑ + MnCl2 + 2H2O.
D. 2HCl (dung dịch) + Zn → H2 ↑ + ZnCl2.
Bài 15. Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng tính tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ:
58h.png
Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây?
A. CO2 và Cl2.  
B. HCl và NH3.
C. SO2 và N2.  
D. O2 và CH4
Bài 16. Cho hình vẽ mô tả một thí nghiệm như sau:
h.png
Khí X trong thí nghiệm trên là khí nào dưới đây?
A. Sunfurơ.
B. Metan.
C. Hiđro clorua.
D. Amoniac.
Bài 17. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào ống nghiệm bằng cách dời chỗ của nước như hình vẽ bên. Khí X là
15hi.png
A. HCl
B. N2
C. CO2
D. NH3
Bài 18. Cho hình vẽ dưới đây minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm. Khí Y là khí N2 thì dung dịch X là
620120[de].png
A. H2SO4 và Fe(NO3)2.
B. NH3.
C. NH4Cl và NaNO2.
D. NH4NO3.
Bài 19. Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:
19h.png
Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng bạc?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Bài 20. Trong phòng thí nghiệm, khí Z (làm mất màu dung dịch thuốc tím) được điều chế từ chất rắn X, dung dịch Y đặc, đun nóng và thu vào bình tam giác như hình vẽ sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. Fe, H2SO4, H2
B. Cu, H2SO4, SO2
C. CaCO3, HCl, CO2
D. NaOH, NH4Cl, NH3.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017