K2Cr2O7
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

K2Cr2O7

Tuyển chọn 444 bài tập về K2Cr2O7

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:


64hi.png
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. ZnCl2, AlCl3, Fe2(SO4)3, K2Cr2O7
B. FeCl3, CuCl2, AlCl3, K2CrO4.
C. Al(NO3)3, BaCl2, FeCl2, CrCl2.
D. FeCl3, AgNO3, AlCl3, K2Cr2O7
Bài 2. Cho sơ đồ chuyển hóa:
30r.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4.
B. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.
C. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
D. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
Bài 3. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cr2O3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.
B. Dung dịch K2Cr2O7 có màu da cam.
C. CrO3 là oxit axit.
D. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.
Bài 4. Crom có số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. NaCrO2.
B. Cr2O3.
C. K2Cr2O7.
D. CrSO4.
Bài 5. Cho các phát biểu sau:
(a) Cr và Cr(OH)3 đều có tính lưỡng tính và tính khử.
(b) Cr2O3 và CrO3 đều là chất rắn, màu lục, không tan trong nước.
(c) H2CrO4 và H2Cr2O7 đều chỉ tồn tại trong dung dịch.
(d) CrO3 và K2Cr2O7 đều có tính oxi hoá mạnh.
(e) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.
(g) Ở điều kiện thường, crom (III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 6. Khi cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch tạo thành có màu
A. vàng.
B. lục xám.
C. da cam.
D. đỏ thẫm.
Bài 7. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
22hi.png
Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Chất X và T lần lượt là
A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.
B. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.
C. K2Cr2O7 và CrSO4.
D. K2CrO4 và CrSO4.
Bài 8. Crom có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?
A. CrSO4.
B. Cr2O3.
C. CrO3.
D. K2Cr2O7.
Bài 9. Cho các thí nghiệm với một số hiện tượng sau:
(1) Khi thêm (dư) NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
(2) Khi thêm từ từ dung dịch hỗn hợp H2SO4 loãng và FeSO4 vào dung dịch chứa K2Cr2O7, thì dung dịch từ màu da cam chuyển dần thành màu xanh.
(3) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu sau đó tan dần cho đến hết trong dung dịch NaOH (dư).
(4) Thêm từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan hoàn toàn tạo dung dịch trong suốt.
Số hiện tượng được mô tả đúng là
A.  2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 10. Cho sơ đồ chuyển hóa:
22he.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
B. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
D.
FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

Bài 11. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:
A. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.
B. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.
C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.
D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.
Bài 12. Số oxi hóa của crom trong hợp chất K2Cr2O7
A. +7.
B. +3.
C. +6.
D. +2.
Bài 13. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa crom và hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. CrCl3; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
B. CrCl2; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
C. CrCl3; Cr(OH)3; K2Cr2O7; K2CrO4.
D. CrCl2; Cr(OH)2; K2Cr2O7; K2CrO4.
Bài 14. Cho các phát biểu sau về crom:
(a) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.
(b) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 thì dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
(c) Cho crom (VI) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit.
(d) Cr2O3 tan trong dung dịch NaOH loãng.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Bài 15. Dung dịch nào sau đây với nồng độ khác nhau đều không màu?
A. Dung dịch FeCl3.
B. Dung dịch K2Cr2O7.
C. Dung dịch AgNO3.
D. Dung dịch CuSO4.
Bài 16. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + H2SO4 lõang → X; X + K2Cr2O7 + H2SO4 → Y, Y + KOH dư → Z, Z + Cl2/KOH → T. Biết Y, Z, T đều là hợp chất của crom. Các chất X, T lần lượt là:
A. Fe2(SO4)3 và CrCl3.
B. Fe2(SO4)3 và K2CrO4.
C. FeSO4 và K2Cr2O7.
D. FeSO4 và K2CrO4.
Bài 17. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho a mol bột Fe vào dung dịch chứa a mol AgNO3 và a mol Fe(NO3)3.
(b) Cho dung dịch chứa a mol K2Cr2O7 vào dung dịch chứa a mol NaOH.
(c) Cho dung dịch chứa a mol NaHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2.
(d) Cho dung dịch chứa a mol KOH vào dung dịch chứa a mol NaH2PO4.
(e) Cho a mol khí CO2 vào dung dịch chứa 1,5a mol KOH.
(f) Cho dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa 2a mol KAlO2.
(g) Cho a mol Fe(OH)2 vào dung dịch chứa a mol H2SO4 loãng.
(h) Cho a mol Na2O vào dung dịch chứa a mol BaCl2 và a mol NaHCO3.
Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai chất tan sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4.
Bài 18. Cho sơ đồ chuyển hoá:
650439[DE].png
Biết X, Y, Z là các hợp chất của crom. Các chất X và Z lần lượt là
A. KCrO2 và K2CrO4.
B. K2CrO4 và K2Cr2O7.
C. KCrO2 và Cr2(SO4)3.
D. KCrO2 và K2Cr2O7.
Bài 19. Cho dãy chuyển hóa sau:
22h.png
Các chất X3, X4 lần lượt là:
A. K2CrO4, K2Cr2O7.
B. Cr(OH)2, Cr2(SO4)3.
C. CrBr3, Cr2(SO4)3.
D. K2Cr2O7, K2CrO4.
Bài 20. Cho sơ đồ phản ứng sau:
30h.png
Trong đó X, Y, Z và T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là
A. K2Cr2O7.
B. K2CrO4.
C. Cr2(SO4)3.
D. CrSO4.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017