K2CrO4
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

K2CrO4

Tuyển chọn 140 bài tập về K2CrO4

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Chất nào dưới đây crom có số oxi hóa +6?
A. Cr(OH)3.  
B. K2CrO4.   
C. CrO.  
D. Cr2O3
Bài 2. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:


64hi.png
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. ZnCl2, AlCl3, Fe2(SO4)3, K2Cr2O7
B. FeCl3, CuCl2, AlCl3, K2CrO4.
C. Al(NO3)3, BaCl2, FeCl2, CrCl2.
D. FeCl3, AgNO3, AlCl3, K2Cr2O7
Bài 3. Cho sơ đồ chuyển hóa:
30r.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4.
B. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.
C. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
D. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
Bài 4. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2
(b) Dẫn CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2
(c) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch Ba(OH)2
(d) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch H2S.
(e) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3
(f) Cho dung dịch K2CrO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2
(g) Cho phenol tác dụng với dung dịch nước Brom.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là:
A. 4.
B. 6.
C. 3.
D. 5.
Bài 5. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
22hi.png
Biết X, Y, Z, T là các hợp chất của crom. Chất X và T lần lượt là
A. K2Cr2O7 và Cr2(SO4)3.
B. K2CrO4 và Cr2(SO4)3.
C. K2Cr2O7 và CrSO4.
D. K2CrO4 và CrSO4.
Bài 6. Cho sơ đồ chuyển hóa:
22he.png
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
B. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
D.
FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

Bài 7. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:
A. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.
B. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.
C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.
D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.
Bài 8. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi tách H2CrO4 và H2Cr2O7 ra khỏi dung dịch thì chúng sẽ bị phân hủy thành CrO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch thu được có màu da cam.
C. Các oxit và hiđroxit của crom đều là chất lưỡng tính.
D. Cho CrCl3 vào dung dịch chứa NaOH dư và Br2 thu được dung dịch có màu vàng. 
Bài 9. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa crom và hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. CrCl3; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
B. CrCl2; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
C. CrCl3; Cr(OH)3; K2Cr2O7; K2CrO4.
D. CrCl2; Cr(OH)2; K2Cr2O7; K2CrO4.
Bài 10. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Khi tách H2CrO4 và H2Cr2O7 ra khỏi dung dịch thì chúng sẽ bị phân hủy thành CrO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch thu được có màu da cam.
C. Các oxit và hiđroxit của crom đều là chất lưỡng tính.
D. Cho CrCl3 vào dung dịch chứa NaOH dư và Br2 thu được dung dịch có màu vàng. .
Bài 11. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + H2SO4 lõang → X; X + K2Cr2O7 + H2SO4 → Y, Y + KOH dư → Z, Z + Cl2/KOH → T. Biết Y, Z, T đều là hợp chất của crom. Các chất X, T lần lượt là:
A. Fe2(SO4)3 và CrCl3.
B. Fe2(SO4)3 và K2CrO4.
C. FeSO4 và K2Cr2O7.
D. FeSO4 và K2CrO4.
Bài 12. Cho sơ đồ chuyển hoá:
650439[DE].png
Biết X, Y, Z là các hợp chất của crom. Các chất X và Z lần lượt là
A. KCrO2 và K2CrO4.
B. K2CrO4 và K2Cr2O7.
C. KCrO2 và Cr2(SO4)3.
D. KCrO2 và K2Cr2O7.
Bài 13. Cho dãy chuyển hóa sau:
22h.png
Các chất X3, X4 lần lượt là:
A. K2CrO4, K2Cr2O7.
B. Cr(OH)2, Cr2(SO4)3.
C. CrBr3, Cr2(SO4)3.
D. K2Cr2O7, K2CrO4.
Bài 14. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Đốt cháy Cr trong bình kín chứa khí Cl2 dư.
(b) Cho bột Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4.
(d) Cho Zn hạt vào dung dịch gồm CrCl3 và HCl.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Bài 15. Cho sơ đồ phản ứng sau:
30h.png
Trong đó X, Y, Z và T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là
A. K2Cr2O7.
B. K2CrO4.
C. Cr2(SO4)3.
D. CrSO4.
Bài 16. Cho các phát biểu sau về crom:
(1) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.
(2) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
(3) Cho crom (VI) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit.
(4) Cr2O3 có thể tan trong dung dịch NaOH loãng.
(5) Cho Zn vào dung dịch CrCl3 thu được sản phẩm là CrCl2 và ZnCl2.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bài 17. Cho sơ đồ phản ứng sau:
h5.png
Trong đó X, Y, Z, T là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là
A. K2Cr2O7.
B. K2CrO4.
C. Cr2(SO4)3.
D. CrSO4.
Bài 18. Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Thành phần chính của quặng hematit là Fe3O4.
B. CrO3 có màu đen, còn dung dịch K2CrO4 có màu da cam.
C. CrO3 và dung dịch K2Cr2O7 đều có tính oxi hóa mạnh.
D. Hàm lượng cacbon trong gang thấp hơn trong thép.
Bài 19. Cho sơ đồ phản ứng sau:

Trong đó X, Y, Z và T đều là các hợp chất khác nhau của crom. Chất T là
A. K2Cr2O7.
B. K2CrO4.
C. Cr2(SO4)3.
D. CrSO4.
Bài 20. Cho sơ đồ chuyển hóa:
Screenshot_14.jpg
Biết các chất Y, Z, T là các hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. Fe(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2.
B. FeSO4, CrSO4, KCrO2 , K2CrO4.
C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4.
D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017