Zn(OH)2
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Zn(OH)2

Tuyển chọn 269 bài tập về Zn(OH)2

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hòa tan hỗn hợp X gồm Fe2O3, Al2O3, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3 vào dung dịch NaOH loãng dư thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho nước Br2 vào dung dịch Z được dung dịch T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho các phát biểu sau:
(1) Chất rắn Y chỉ gồm Fe2O3, Cr2O3.
(2) Dung dịch Z chứa 3 chất tan.
(3) Dung dịch T có màu vàng.
(4) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Z thu được dung dịch trong suốt.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Bài 2. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D. Zn(OH)2.
Bài 3. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Zn(OH)2 là bazơ lưỡng tính vì Zn(OH)2 vừa phân li như axit, vừa phân li như bazơ trong nước.
B. Al là kim loại lưỡng tính vì Al vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác dụng với dung dịch bazơ.
C. Chỉ có kim loại kiềm tác dụng với nước.
D. Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2 đến dư thì có kết tủa keo trắng xuất hiện.
Bài 4. Cho dãy các chất: NaOH, Zn(OH)2, Al(OH)3, HCl. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Bài 5. Dãy các hợp chất tác dụng được với dung dịch HCl vào dung dịch NaOH là
A. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3.
B. Al2O3, ZnO, NaHCO3.
C. AlCl3, Al2O3, Al(OH)2.
D. ZnO, Zn(OH)2, NH4Cl.
Bài 6. Cho các hỗn hợp gồm hai chất có cùng số mol: (1) NaOH và AlCl3, (2) BaO và Zn(OH)2, (3) BaO và KHSO4, (4) Ba(OH)2 và NaH2PO4.
Khi cho vào nước dư, số hỗn hợp thu được chất kết tủa khi các phản ứng kết thúc là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Bài 7. Chất nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính?
A. Zn(OH)2.
B. Al(OH)3.
C. Cr(OH)3.
D. Ba(OH)2.
Bài 8. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. NaCl.
B. HCl.
C. NaOH.
D.
Zn(OH)2.

Bài 9. Theo thuyết A-rê-ni-ut, hiđroxit nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Zn(OH)2.
B. Mg(OH)2.
C. NaOH.
D. KOH.
Bài 10. Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO, Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng dư) thu được kết tủa gồm:
A. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.
B. Fe(OH)2 va Cu(OH)2.
C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2.
D. Fe(OH)3.
Bài 11. Cho các chất : Al,AlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Bài 12. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 13. Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Bài 14. Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?
A. Fe(OH)3.
B. Zn(OH)2.
C. Cr(OH)2.
D. Mg(OH)2.
Bài 15. Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là:
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
Bài 16. Cho dãy các chất: Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, NaAlO2. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Bài 17. Hiđroxit nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?
A. Pb(OH)2.
B. Zn(OH)2.
C. KOH.
D. Al(OH)3.
Bài 18. Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với dung dịch NaOH là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Bài 19. Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là
A. 4.
B. 5.
C. 3.
D. 2.
Bài 20. H2SO4 loãng có thể tác dụng với tất cả các chất thuộc dãy nào dưới đây?
A. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3
B. Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2
C. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3
D. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017