ancol butylic
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

ancol butylic

Tuyển chọn 23 bài tập về ancol butylic

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hỗn hợp X gồm isobutilen, xiclohexan, axit acrylic và ancol butylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,33 mol O2 thu được 5,376 lít (đktc) khí CO2 và 4,32 gam H2O. Khi lấy m gam X đem tác dụng với Na dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít (đktc) khí H2. Giá trị của V là
A. 0,224.
B. 0,448.
C. 0,560.
D. 0,336. 
Bài 2. Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của Y so với X là 1,6896. X là
A. ancol propylic.
B. ancol etylic.
C. ancol anlylic.
D. ancol butylic.
Bài 3. Ancol X có công thức:C2H5OH. Tên gọi cuả X là:
A. ancol metylic.
B. ancol etylic.
C. ancol propylic.
D. ancol butylic.
Bài 4. Khi tách nước từ một hợp chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Tên thông thường của X là
A. ancol sec-butylic.
B. ancol isobutylic.
C. ancol butylic.
D. ancol tert-butylic.
Bài 5. Cho biết đồng phân nào của C4H9OH khi tách nước sẽ tạo 2 olefin đồng phân cấu tạo :
A. Ancol butylic
B. Butan-1-ol.
C. 2-metylpropan-2-ol
D. Butan-2-ol.
Bài 6. Hai dung dịch ancol đều có khả năng hòa tan Cu(OH)2
A. ancol etylic và etylen glicol.
B. glixerol và propan-1,2-điol.
C. ancol butylic và ancol isobutylic.
D. ancol anlylic và ancol benzylic.
Bài 7. Cho các ancol: (1) ancol etylic, (2) ancol propylic, (3) ancol butylic. Dãy sắp xếp các ancol theo chiều tăng dần độ tan (đơn vị mol/L) trong dung môi nước là
A. (1) < (2) < (3).
B. (3) < (1) < (2).
C. (2) < (1) < (3).
D. (3) < (2) < (1).
Bài 8. Cho dãy gồm các ancol có tên thông thường như sau: ancol etylic, ancol propylic, ancol isopropylic, ancol butylic, ancol isobutylic. Số ancol trong dãy thuộc loại ancol bậc hai là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Bài 9. Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 1 anđehit đơn chức. Oxi hoá X ta thu được một axit duy nhất. Để trung hoà hoàn toàn 200 gam dung dịch axit 14,4% phải dùng vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2M. Tên gọi của ancol và anđehit trong X là:
A. ancol anlylic và andêhit acrylic
B. ancol propylic và anđehit propionic
C. ancol etylic và anđehit axetic
D. ancol butylic và anđehit butyric
Bài 10. Hợp chất hữu cơ X chứa một loại nhóm chức có CTPT là C8H14O4. Khi thủy phân X trong dung dịch NaOH thu được một muối Y và hỗn hợp hai ancol Z và T. Phân tử ancol T có số nguyên tử cacbon nhiều gấp đôi trong Z. Khi đun nóng với H2SO4 đặc, Z cho một anken và T cho 2 anken (là đồng phân cấu tạo của nhau). Tên gọi của muối Y và ancol T lần lượt là:
A. natri malonat và ancol sec-butylic
B. natri malonat và ancol butylic
C. natri oxalat và ancol butylic
D. natri oxalat và ancol sec-butylic
Bài 11. Ancol nào sau đây là ancol bậc II ?
A. Ancol butylic.
B. Ancol isobutylic.
C. Ancol sec-butylic.
D. Ancol tert-butylic.
Bài 12. X, Y là 2 chất đồng phân. X tác dụng Na, còn Y thì không tác dụng. Khi đốt 13,8 gam hỗn hợp X, Y ta được 26,4 CO2 và 16,2 gam nước. X, Y có tên lần lượt là
A. ancol propylic và etylmetyl ete.
B. ancol etylic và dimetyl ete.
C. ancol butylic và dietyl ete
D. ancol butylic và metylpropyl ete
Bài 13. Hiđro hóa chất X (C4H6O, mạch hở) được ancol butylic. Số công thức cấu tạo có thể có của X là
A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Bài 14. Có hai ống nghiệm mất nhãn chứa từng chất riêng biệt là dung dịch ancol butan-1-ol (ancol butylic) và dung dịch phenol. Nếu chỉ dùng một hóa chất để nhận biết 2 chất trên thì hóa chất đó là
A. H2O.
B. dung dịch brom.
C. quỳ tím.
D. Na kim loại.
Bài 15. Đun hỗn hợp gồm 0,4 mol ancol etylic;0,3 mol ancol propylic;0,2 mol ancol butylic với H2SO4 đặc nóng.Sau khi tất cả các ancol đều bị khử nước.Lượng olefin sinh ra làm mất màu vừa đúng 0,2 mol dung dịch KMnO4.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Khối lượng nước tạo thành trong sự khử nước trên là:
A. 5,4 g
B. 9,9g
C. 10,8g
D. 8,1g
Bài 16. Bậc của ancol butylic, isobutylic, sec-butylic, tert-butylic lần lượt là:
A. 1,1,2,3
B. 1,1,3,2
C. 1,1,2,2
D. 1,2,2,3
Bài 17. Hiđro hóa chất X (C4H6O, mạch hở) được ancol butylic. Số đồng phân cấu tạo có thể có của X là
A. 4
B. 5
C. 6
D. 3
Bài 18. Có hai ống nghiệm mất nhãn chứa từng chất riêng biệt là dung dịch ancol butan-1-ol (ancol butylic) và dung dịch phenol. Nếu chỉ dùng một hóa chất để nhận biết 2 chất trên thì hóa chất đó là
A. H2O.
B. dung dịch brom.
C. quỳ tím.
D. Na kim loại.
Bài 19. Cho ancol T có công thức CH3CH(CH3)CH2OH. Tên gọi của T theo danh pháp thông thường là
A. ancol tert-butylic.
B. ancol sec-butylic.
C. ancol isobutylic.
D. ancol butylic.
Bài 20. ancol nào dưới đây khi bị oxi hóa  bằng CuO cho ra xeton
A. ancol butylic
B. ancol iso- butylic
C. ancol sec- butylic
D. ancol tert - butylic

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017