Ankan
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Ankan

Tuyển chọn 895 bài tập về Ankan

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. X, Y (MX < MY) là hai axit ankanoic kế tiếp nhau; Z là este hai chức tạo bởi X, Y và ancol T. Đốt cháy 25,04 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần 16,576 lít O2 (đktc) thu được 14,4 gam nước. Khi đun nóng, 12,52 gam E phản ứng đủ 380 ml dd NaOH 0,5 M. Ở điều kiện thường, T không tác dụng với Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng X trong E gần nhất với
A. 50%.
B. 45%.
C. 55%.
D. 40%.
Bài 2. Chất nào sau đây là ankan?
A. C3H6.
B. C3H4.
C. C2H5OH
D. C3H8.
Bài 3. Khi clo hoá C5H12 với tỉ lệ 1:1 thu được một sản phẩm thế monoclo duy nhất. Danh pháp IUPAC của ankan đó là
A. 2,2-đimetylpropan.
B. 2-metylbutan.
C. n-pentan.
D. 2-đimetylpropan.
Bài 4. Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc loại
A. ankan.
B. ankin
C. ankađien.
D. anken.
Bài 5. Axetilen (C2H2) thuộc dãy đồng đẳng nào sau đây?
A. Aren.
B. Ankin.
C. Anken.
D. Ankan.
Bài 6. Cho ankan X có công thức cấu tạo : CH3(C2H5)CHCH2CH(CH3)2. Tên thay thế của X là
A. 4 – etyl – 2 – metylpentan
B. 2 – etyl – 4 - metylpentan
C. 2,4 – đimetylhexan
D. 3,5 – đimetylhexan
Bài 7. Chất nào thuộc dãy đồng đẳng của ankan ?
A. C2H2 .
B. C2H6 .
C. C3H6.
D. C2H4.
Bài 8. Tên gọi của ankan C4H10 có mạch cacbon không phân nhánh là
A. butan.
B. tetran.
C. etan.
D. đecan.
Bài 9. Công thức chung của ankan là
A. CnH2n + 2 (n≥1).
B. CnH2n (n≥2).
C. CnH2n - 2 (n≥2).
D. CnH2n (n≥3).
Bài 10. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Công thức phân tử của 2 ankan là
A. CH4 và C2H6.
B. C2H6 và C3H8.
C. C3H8 và C4H10.
D. C4H10 và C5H12.
Bài 11. Clo hóa một ankan thu được dẫn xuất monoclo trong đó clo chiếm 55,04% về khối lượng. Công thức phân tử của ankan là
A. CH4.
B. C3H8.
C. C2H6.
D. C4H10.
Bài 12. Cho các chất sau:
(1) CH3 – CH3               (2) CH3 – CH=O                      (3) CH3 – CH2 – CH3
(4) CH3 – CH2 – OH     (5) CH3 – CH(CH3) – CH3      (6) CH2 = CH – CH3
Các ankan là
A. (1), (3).
B. (3), (5).
C. (1), (3), (5).
D. (1), (3), (6).
Bài 13. Cho các phát biểu sau:
(a) Ankan có phản ứng cộng Cl2.
(b) Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.
(c) Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
(d) Benzen và naphtalen đều là dung môi hữu cơ thông dụng.
(e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 14. Cho các phát biểu sau:
(a) Ankan có phản ứng cộng Cl2.
(b) Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường.
(c) Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.
(d) Benzen và naphtalen đều là dung môi hữu cơ thông dụng.
(e) Axit axetic hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.
(g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 15. Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất), tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:
A. C3H8.
B. C4H10.
C. C6H14.
D. C5H12
Bài 16. Cho ankan X, anken Y, ankađien Z và ankin T (X, Y, Z, T đều là chất khí ở điều kiện thường). Tổng số nguyên tử hiđro trong phân tử X, Y, Z, T bằng 20. Đốt cháy hoàn toàn 23,7 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 56,56 lít O2 (đktc). Mặt khác, dẫn 4,032 lít E (đktc) qua 190 ml dung dịch Br2 1M vừa đủ, sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng 3,46 gam. Phần trăm khối lượng của Z trong E là:
A. 16,88%.
B. 34,18%.
C. 33,76%.
D. 22,78%.
Bài 17. Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là
A. 3,3-đimetylhecxan.
B. 2,2,3-trimetylpentan.
C. isopentan.
D. 2,2-đimetylpropan.
Bài 18. Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một ankin. Tỉ khối của X so với H2 bằng 12,8. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít X (đktc) bằng O2, thu được 3,96 gam khí CO2.
Dẫn 0,64 gam X vào bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thấy khối lượng bình tăng thêm m gam.
Giá trị của m là
A. 4,80.
B. 1,61.
C. 2,40.
D. 1,47.
Bài 19. Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken.
Đốt cháy hoàn toàn 0,896 lít khí X (đktc) cần vừa đủ 3,36 gam khí O2, thu được H2O và 2,64 gam CO2.
Dẫn 0,54 gam X vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình tăng thêm m gam.
Giá trị của m là
A. 0,168.
B. 0,224.
C. 0,252.
D. 0,336.
Bài 20. Dãy đồng đẳng nào gồm các hiđrocacbon đều có cùng công thức đơn giản nhất?
A. Anken.
B.
Ankan.
C. Ankin.
D. Ankađien.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017