axit axetic
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

axit axetic

Tuyển chọn 1501 bài tập về axit axetic

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho các chất: etan, axetilen, phenol, anđehit axetic, axit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với nước brom là
A. 3.
B. 5. 
C. 4.
D. 6. 
Bài 2. Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm vinyl fomat, axit axetic, tinh bột bằng lượng oxi dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cho hấp thụ hết toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thấy tách ra 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch còn lại giảm 65,07 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10,0.
B. 17,0. 
C. 12,5.
D. 14,5. 
Bài 3. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O.
X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.
X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các chứa X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.
Bài 4. Chất không phải axit béo là
A. axit panmitic.
B. axit oleic.
C. axit stearic.
D. axit axetic
Bài 5. Thuốc thử dùng để phân biệt giữa axit axetic và rượu etylic là:
A. dung dịch NaNO3.
B. kim loại Na.
C. quỳ tím.
D. dung dịch NaCl.
Bài 6. Chất phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo ra Ag là
A. rượu etylic.
B. anđehit axetic.
C. axit axetic.
D. glixerol.
Bài 7. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Etyl axetat, và axit axetic thu được CO2 và m gam H2O. hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 40 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 9,0
B. 6,3.
C. 7,2
D. 3,6
Bài 8. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả ghi trong bảng sau:
di.png
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. Axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.
C. Axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala
D. Axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
Bài 9. Cho dung dịch các chất sau: saccarozơ, glucozơ, Gly–Ala, lòng trắng trứng, axit axetic, ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên.
A. Có 4 chất tác dụng với Cu(OH)2
B. Có 1 chất làm quỳ tím ngả đỏ. 
C. Có ba chất thủy phân trong môi trường kiềm. 
D. Có 3 chất thủy phân trong môi trường axit.
Bài 10. Đun nóng ancol etylic với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được sản phẩm hữu cơ chính là
A. đietyl ete.  
B. axit axetic.  
C. anđehit axetic   
D. etylen 
Bài 11. Hỗn hợp X gồm andehit fomic, andehit oxalic, axit axetic, etilen glycol, glyxerol. Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn bằng lượng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư) thấy bình tăng 2,88 gam. Giá trị của V là :
A. 3,360.
B. 2,240.
C. 3,472.
D. 3,696.
Bài 12. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?
A. Glixerol.
B. Axit axetic.
C. Anđehit fomic.
D. p-Crezol.
Bài 13. Đốt nóng sợi dây đồng kim loại đã cuộn thành lò xo trên ngọn lửa đèn cồn đến khi ngọn lửa không còn màu xanh, sau đó nhúng nhanh vào etanol đựng trong ống nghiệm. Màu đen của dây đồng từ từ chuyển sang đỏ. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đồng(II) oxit đã khử etanol thành anđehit axetic.
B. Đồng đã khử etanol thành axit axetic.
C. Đồng(II) oxit đã oxi hóa etanol thành anđehit axetic.
D. Đồng đã oxi hóa etanol thành axit axetic.
Bài 14. Cho các phát biểu sau:
(a) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản ứng với nước brom tạo kết tủa;
(b) Anđehit no, đơn chức phản ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo ra ancol bậc một;
(c) Axit fomic tác dụng với dung dịch KHCO3 tạo ra CO2;
(d) Ở điều kiện thường, etylen glicol và axit axetic đều hòa tan được Cu(OH)2;
Số phát biểu đúng
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Bài 15. Chất nào sau không phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. Axit axetic.
B. Anilin.
C. Phenol.
D. Etyl axetat.
Bài 16. Dung dịch axit axetic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?
A. NaOH, Cu, NaCl
B. NaOH, Na, CaCO3
C. Na, NaCl, CuO
D. Na, NaCl, CuO
Bài 17. Đốt cháy hoàn toàn 13,36 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit adipic, axit axetic và glixerol (trong đó số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,38 mol Ba(OH)2, thu được 49,25 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 19,04 gam
B. 13,32 gam
C. 14,44 gam
D. 18,68 gam
Bài 18. Cho các phát biểu sau:
(a) Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử
(b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen
(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một
(d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 19. Chất béo là trieste được tạo bởi
A. ancol etylic với axit béo.
B. glixerol với các axit béo.
C. glixerol với axit axetic.
D. etilen glicol với các axit béo
Bài 20. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino axit?
A. Axit axetic.
B. Axit ađipic.
C. Axit glutamic.
D. Axit stearic.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017