02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cơ quan tương tự

Tuyển chọn 172 bài tập về Cơ quan tương tự

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Khi nói về bằng chứng giải phẩu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
B. Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ nguồn gốc chung của các loài.
C. Cơ quan thoái hoá là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
D. Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
Bài 2. Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?
A. Cơ quan  tương tự.  
B. Cơ quan tương đồng.
C. Hóa thạch. 
D. Cơ quan thoái hóa.
Bài 3. Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau? 
A. Cơ quan thoái hoá.
B. Cơ quan tương tự. 
C. Cơ quan tương đồng. 
D. Hoá thạch. 
Bài 4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
B. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá phân li.
C. Cơ quan thoái hoá là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
D. Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
Bài 5. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Cánh chim và cánh bướm.
B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
D. Chân trước của mèo và cánh dơi.
Bài 6. Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
B. Cơ quan tương đồng là bằng chứng chứng tỏ nguồn gốc chung của các loài.
C. Cơ quan thoái hoá là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
D. Cơ quan tương tự là những cơ quan thực hiện chức năng như nhau nhưng không có chung nguồn gốc.
Bài 7. Khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là cơ quan tương tự.
B. Cơ quan thoái hóa phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tiến hóa hội tụ).
C. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nuclêôtit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.
D. Tất cả các vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Bài 8. Khi nói về bằng chứng giải phẫu so sánh, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng.
II. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá phân li.
III. Cơ quan thoái hoá là một trường hợp của cơ quan tương đồng.
IV. Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy.
A. 3
B. 4
C. 5
D. 2
Bài 9. Cơ quan tương tự là những cơ quan 
A. có cùng kiểu cấu tạo.
B. có cấu trúc bên trong giống nhau.
C. có cùng nguồn gốc.
D. có cùng chức năng.
Bài 10. Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Tay người và cánh dơi. 
B. Tuyến nước bọt và tuyến nọc độc của rắn.
C. Cánh sâu bọ và cánh dơi.
D. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà lan.
Bài 11. Hiện tượng các cơ quan có cấu trúc và sắp xếp khác nhau nhưng thực hiện chức năng giống nhau được gọi là hiện tượng gì?
A. Hiện tượng lại tổ.
B. Cơ quan thoái hóa.
C. Cơ quan tương tự.
D. Cơ quan tương đồng.
Bài 12. Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự?
A. Chân trước của mèo và cánh dơi.
B. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc độc của rắn.
C. Vây ngực cá voi và chân trước của mèo.
D. Mang cá và mang tôm.
Bài 13. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Hai loài có càng nhiều cơ quan tương tự với nhau thì có quan hệ càng gần gũi.
B. Trình tự axit amin hay trình tự nucleotit ở hai loài càng giống nhau thì hai loài có quan hệ càng gần gũi.
C. Hai loài có quá trình phát triển phôi càng giống nhau thì có quan hệ họ hàng càng gần gũi.
D. Hai loài có càng nhiều cơ quan tương đồng với nhau thì có quan hệ càng gần gũi.
Bài 14. Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
A. Chi trước của mèo và tay của người.
B. Cánh dơi và cánh chim.
C. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
D. Cánh chim và cánh bướm.
Bài 15. Cho các nhận định dưới đây:
(1) Sự giống nhau về hình thái giải phẫu giữa xương tay người và vây cá voi là bằng chứng về cơ quan tương tự.
(2) Bằng chứng sinh học phân tử là so sánh giữa các loài về cấu tạo polipeptit hoặc polinucleotit.
(3) Người và tinh tinh khác nhau nhưng thành phần axit amin ở chuỗi beta – hemoglobin như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là bằng chứng tế bào học.
(4) Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.
(5) Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần protein giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc bằng chứng sinh học phân tử.
Hãy lựa chọn phương án trả lời dưới đây
A. (1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) đúng.
B. (1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) đúng.
C. (1) sai; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) sai.
D. (1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) sai; (5) đúng.
Bài 16. Cho các nhận định dưới đây:
(1) Sự giống nhau về hình thái giải phẫu giữa xương tay người và vây cá voi là bằng chứng về cơ quan tương tự.
(2) Bằng chứng sinh học phân tử là so sánh giữa các loài về cấu tạo polipeptit hoặc polinucleotit.
(3) Người và tinh tinh khác nhau nhưng thành phần axit amin ở chuỗi beta – hemoglobin như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là bằng chứng tế bào học.
(4) Cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng.
(5) Mọi sinh vật có mã di truyền và thành phần protein giống nhau là chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới thuộc bằng chứng sinh học phân tử.
Hãy lựa chọn phương án trả lời dưới đây:
A. (1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) đúng; (5) đúng.
B. (1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) đúng.
C. (1) sai; (2) đúng; (3)sai; (4) đúng; (5) sai.
D. (1) đúng; (2) đúng; (3)sai; (4) sai; (5) đúng.
Bài 17. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sự giống nhau về cơ quan tương tự phản ách sự tiến hóa đồng quy trong điều kiện môi trường giống nhau
B. Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa phân li
C. Cơ quan thoái hóa là các cơ quan tiêu giảm cấu tạo và chức năng trong quá trình tiến hóa của loài
D.

Hóa thạch là các bằng chứng gián tiếp về quá trình tiến hóa của sinh vật
Bài 18. Khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là  cơ quan tương tự.
B. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nucleotit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại.
C. Cơ quan thoái hóa phản ánh sự tiến hóa đồng quy (tiến hóa hội tụ).
D. Vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.
Bài 19. Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
A. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
B. Chị trước của mèo và tay của người.
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
D. Cánh chim và cánh bướm.
Bài 20. Kết luận nào đây là sai?
A. Tuyến nọc độc rắn và tuyến nước bọt của người là cơ quan tương đồng.
B. Cánh của dơi và cánh của chim không phải là hai cơ quan tương tự.
C. Cánh của con ong và cánh của con chim là hai cơ quan tiến hóa phân li.
D. Gai của cây xương rồng biến đổi từ lá và tiến hóa theo hướng thích nghi.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin