cộng hưởng

Tuyển chọn 760 bài tập về cộng hưởng

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Phát biểu nào sau đây không đúng về một đoạn mạch điện xoay chiều có hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại.
B. Tổng trở của đoạn mạch đạt cực đại.
C. Hệ số công suất của đoạn mạch đạt cực đại.
D. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch đạt cực đại.
Bài 2. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở
A. dao động tắt dần.
B. dao động tự do.
C. dao động duy trì.
D. dao động cưỡng bức.
Bài 3. Một mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R1, tụ điện C1 và cuộn thuẩn cảm L1 có cùng tần số cộng hưởng là ω0 với mạch điện mắc nối tiếp khác gồm điện trở R2, tụ điện C2 và cuộn dây thuần cảm L2. Sau đó mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau. Tìm tần số góc ω khi xảy ra cộng hưởng của mạch mới.
A. ω = ω0.
B. ω = 2ω0.
C. ω = ω0/2.
D. ω = 3ω0.
Bài 4. Mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung biến thiên mắc vào điện thế xoay chiều tần số 50 Hz. Chỉnh điện dung tụ điện C = 10-4/2π F thì thấy công suất tỏa nhiệt của mạch chỉ bằng một nửa giá trị công suất khi xảy ra cộng hưởng. Điện trở của đoạn mạch là
A. 50 Ω.
B. 100 Ω.
C. 141,4 Ω.
D. 70,7 Ω.
Bài 5. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng w0 thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là UC = 45 V và hiệu điện thế giữa hai cuộn cảm thuần là UL = 5 V. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị w bằng
A. 0.
B. 0.
C. ω0/3.
D. ω0/9.
Bài 6. Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?
A. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
B. Giảm tần số của dòng điện.
C. Tăng điện dung của tụ điện.
D. Giảm điện trở thuần của mạch.
Bài 7. Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng
A. làm tăng tần số của âm
B. làm giảm cường độ âm.
C. làm giảm độ cao của âm
D. làm tăng cường độ của âm.
Bài 8. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị của R đã biết, L cố định. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha \(\dfrac{\pi }{3}\) so với hiệu điện thế trên đoạn RL. Để trong mạch có cộng hưởng thì dung kháng ZC của tụ phải có giá trị bằng
A. \(R\sqrt 3 \)
B. 3R
C. \(\dfrac{R}{{\sqrt 3 }}\)
D. R
Bài 9. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
Bài 10. Chọn phát biểu sai.
A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng.
B. Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.
Bài 11. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số
A. của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
B. dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. của lực cưõng bức nhỏ hơn tầnsố riêng của hệ
D. của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Bài 12. Chọn câu trả lời sai.
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Bài 13. Chọn câu trả lời sai.
A. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng.
B. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dđộng cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0.
C. Biên độ cộng hưởng dao động không phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường, chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
D. Khi cộng hưởng dao động, biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại.
Bài 14. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng.
B. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng.
C. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng.
D. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng.
Bài 15. Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Bài 16. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
Bài 17. Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với
A. dao động điều hoà
B. dao động riêng.
C. dao động tắt dần
D. với dao động cưỡng bức.
Bài 18. Chọn đáp án sai.
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:
A.
B. điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng điện áp cực đại hai đầu tụ điện.
C. công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại.
D. hệ số công suất cosφ =1.
Bài 19. Chọn câu trả lời không đúng.
A. Hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động được gọi là sự cộng hưởng.
B. Biên độ dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và kĩ thuật.
Bài 20. Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
C. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.