CrCl3
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

CrCl3

Tuyển chọn 249 bài tập về CrCl3

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối clorua X, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang màu nâu đỏ. Công thức của X là:
A. CrCl3.
B. FeCl2.
C. MgCl2.
D. FeCl3.
Bài 2. Cho dãy biến đổi sau: h5.png
X, Y, Z, T là
A. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO4.
B. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO7.
C. CrCl2, CrCl3, Cr(OH)3, Na2CrO4.
D. CrCl2, CrCl3, NaCrO2, Na2CrO7.
Bài 3. Cho dãy các chất: CrCl3, (NH4)2CO3, Al2(SO4)3, Ca(HCO3)2, KCl, FeCl2, NH4NO3, KHCO3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa là
A. 5.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
Bài 4. Cho các thí nghiệm với một số hiện tượng sau:
(1) Khi thêm (dư) NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng.
(2) Khi thêm từ từ dung dịch hỗn hợp H2SO4 loãng và FeSO4 vào dung dịch chứa K2Cr2O7, thì dung dịch từ màu da cam chuyển dần thành màu xanh.
(3) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa vàng nâu sau đó tan dần cho đến hết trong dung dịch NaOH (dư).
(4) Thêm từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau đó tan hoàn toàn tạo dung dịch trong suốt.
Số hiện tượng được mô tả đúng là
A.  2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Bài 5. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dung dịch NH3 vào dung dịch Al(NO3)3.
(b) Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3.
(c) Cho từ từ đến dư dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH.
(d) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ba(AlO2)2.
(e) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch KAlO2.
(g) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3.
Số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Bài 6. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi tách H2CrO4 và H2Cr2O7 ra khỏi dung dịch thì chúng sẽ bị phân hủy thành CrO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch thu được có màu da cam.
C. Các oxit và hiđroxit của crom đều là chất lưỡng tính.
D. Cho CrCl3 vào dung dịch chứa NaOH dư và Br2 thu được dung dịch có màu vàng. 
Bài 7. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa crom và hợp chất của crom:
22h.png
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. CrCl3; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
B. CrCl2; KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7.
C. CrCl3; Cr(OH)3; K2Cr2O7; K2CrO4.
D. CrCl2; Cr(OH)2; K2Cr2O7; K2CrO4.
Bài 8. Cho các thí nghiệm sau:
(1) Trộn dung dịch NaHCO3 dư với dung dịch Ba(OH)2.
(2) Sục khí CO2 dư vào dung dịch Ba(AlO2)2.
(3) Cho NaOH dư vào dung dịch CrCl3.
(4) Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
Số thí nghiệm thu được kết tủa sau khi kết thúc là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 9. Cho sơ đồ phản ứng:
19.png
Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là:
A. CrCl3 và Na2Cr2O7
B. CrCl3 và Na2CrO4
C. CrCl2 và Cr(OH)3
D. CrCl2 và Na2CrO4
Bài 10. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HBr.
(b) Cho Al2O3 vào dung dịch NaOH loãng, dư.
(c) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.
(d) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaHCO3.
(e) Cho Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(f) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4.
(g) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Bài 11. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Khi tách H2CrO4 và H2Cr2O7 ra khỏi dung dịch thì chúng sẽ bị phân hủy thành CrO3.
B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch thu được có màu da cam.
C. Các oxit và hiđroxit của crom đều là chất lưỡng tính.
D. Cho CrCl3 vào dung dịch chứa NaOH dư và Br2 thu được dung dịch có màu vàng. .
Bài 12. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe + H2SO4 lõang → X; X + K2Cr2O7 + H2SO4 → Y, Y + KOH dư → Z, Z + Cl2/KOH → T. Biết Y, Z, T đều là hợp chất của crom. Các chất X, T lần lượt là:
A. Fe2(SO4)3 và CrCl3.
B. Fe2(SO4)3 và K2CrO4.
C. FeSO4 và K2Cr2O7.
D. FeSO4 và K2CrO4.
Bài 13. Phương trình hóa học nào sau đây được viết sai?
A. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2.
B. 2Cr + 3Cl2 Screenshot_36.png2CrCl3.
C. Cr(OH)3 + 3HCl Screenshot_36.pngCrCl3 + 3H2O.
D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc)Screenshot_36.png 2NaCrO2 + H2O.
Bài 14. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Đốt cháy Cr trong bình kín chứa khí Cl2 dư.
(b) Cho bột Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng.
(c) Cho dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4.
(d) Cho Zn hạt vào dung dịch gồm CrCl3 và HCl.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa - khử là
A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Bài 15. Cho các phát biểu sau về crom:
(1) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng.
(2) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch K2CrO4 thì dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam.
(3) Cho crom (VI) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit.
(4) Cr2O3 có thể tan trong dung dịch NaOH loãng.
(5) Cho Zn vào dung dịch CrCl3 thu được sản phẩm là CrCl2 và ZnCl2.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Bài 16. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa tác dung được với dung dịch NaOH loãng?
A. CrCl3.
B. Cr(OH)3.
C. Na2CrO4.
D. NaCrO2.
Bài 17. Cho sơ đồ phản ứng:
h1.png
X, Y, Z lần lượt là
A. CrBr3, Na2Cr2O7, CrCl3
B. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3
C. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl2
D. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3
Bài 18. Muối nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa đỏ nâu?
A. Mg(NO3)2.
B. CrCl3.
C. FeCl3.
D. CuSO4.
Bài 19. Cho dung dịch hỗn hợp FeCl2 và CrCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa X. Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y. Thành phần của Y:
A. gồm FeO và Cr2O3.
B. chỉ có Fe2O3.
C. chỉ có Cr2O3.
D. gồm Fe2O3 và Cr2O3.
Bài 20. Hợp chất nào của Crom sau đây không bền?
A. Cr2O3.
B. CrCl3.
C. K2Cr2O7.
D. H2Cr2O7.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin