cưỡng bức

Tuyển chọn 456 bài tập về cưỡng bức

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra ở
A. dao động tắt dần.
B. dao động tự do.
C. dao động duy trì.
D. dao động cưỡng bức.
Bài 2. Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng f0 chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức \({F_n} = {F_0}\cos 2\pi ft\). Dao động cưỡng bức của con lắc có tần số là
A. f0.
B. \(\dfrac{{f + {f_0}}}{2}\).
C. \(\left| {{\rm{f}} - {{\rm{f}}_{\rm{0}}}} \right|\).
D. f.
Bài 3. Biên độ của dao động cơ cưỡng bức sẽ càng lớn nếu
A. biên độ của ngoại lực càng lớn. 
B. biên độ của ngoại lực càng nhỏ. 
C. tần số ngoại lực càng lớn. 
D. tần số ngoại lực càng nhỏ.
Bài 4. Hệ thống giảm xóc ở ô tô, xe máy... là ứng dụng của dao động:
A. duy trì.
B. điều hòa.
C. tắt dần.
D. cưỡng bức.
Bài 5. Hình vẽ sau đây là đồ thị của hai con lắc lò xo trên sàn nằm ngang. Nhận xét nào sau đây là đúng.
A. Hai con lắc đều thực hiện dao động điều hòa cùng chu kỳ.
B. Con lắc với đồ thị là đường (1) đang dao động tắt dần với cùng chu kỳ với con lắc còn lại.
C. Hai con lắc dao động với cùng chu kỳ và cùng pha ban đầu.
D. Con lắc với đồ thị là đường (1) đang dao động cưỡng bức.
Bài 6. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
Bài 7. Chọn cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống sau cho hợp nghĩa: Dao động………. là dao động của một vật được duy trì với biên độ không đổi nhờ tác dụng của……….
A. tuần hoàn, lực đàn hồi
B. điều hòa, ngoại lực tuần hoàn.
C. cưỡng bức, ngoại lực tuần hoàn
D. tự do, lực kéo về.
Bài 8. Chọn phát biểu sai.
A. Hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại khi ngoại lực tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0 gọi là sự cộng hưởng.
B. Biên độ của dao động cộng hưởng càng lớn khi ma sát càng nhỏ.
C. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi ngoại lực cưỡng bức lớn hơn lực ma sát gây tắt dần.
D. Hiện tượng cộng hưởng có thể có lợi hoặc có hại trong đời sống và trong kỹ thuật.
Bài 9. Đặc điểm nào sau đây sai với dao động cưỡng bức?
A. Dao động ổn định của vật là dao động điều hoà.
B. Tần số của dao động luôn có giá trị bằng tần số của ngoại lực.
C. Biên độ dao động cưỡng bức tỉ lệ nghịch biên độ của ngoại lực.
D. Biên độ dao động đạt cực đại khi tần số góc của ngoại lực bằng tần số góc riêng của hệ dao động tắt dần.
Bài 10. Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.
A. Tần số của dao động cưỡng bức là tấn số của ngoại lực tuần hoàn.
B. Tấn số của dao động cưỡng bức là tần số riêng của hệ.
C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.
Bài 11. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số
A. của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ
B. dao động bằng tần số riêng của hệ.
C. của lực cưõng bức nhỏ hơn tầnsố riêng của hệ
D. của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
Bài 12. Chọn câu trả lời sai.
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi cộng hưởng dao động: tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Bài 13. Chọn câu trả lời sai.
A. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng.
B. Điều kiện cộng hưởng là hệ phải dđộng cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số f bằng tần số riêng của hệ f0.
C. Biên độ cộng hưởng dao động không phụ thuộc vào lực ma sát của môi trường, chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.
D. Khi cộng hưởng dao động, biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại.
Bài 14. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số góc của lực cưỡng bức bằng tần số góc của dao động riêng.
B. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là tần số của lực cưỡng bức bằng tần số của dao động riêng.
C. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là chu kỳ của lực cưỡng bức bằng chu kỳ của dao động riêng.
D. Điều kiện để xảy ra cộng hưởng là biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ của dao động riêng.
Bài 15. Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động cưỡng bức
B. dao động duy trì
C. dao động tắt dần
D. dao động điện từ.
Bài 16. Một con lắc lò xo gồm một vật nặng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 100 N/m. Tác dụng lực cưỡng bức biến thiên điều hoà với biên độ F0 và tần số f = 6 Hz vào vật thì biên độ dao động của vật là A1. Giữ nguyên biên độ F0 và tăng tần số của ngoại lực lên 7 Hz thì biên độ dao động của vật là A2. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. A1 = A2
B. A1 < A2
C. A1 > A2
D. 2A1 = A2.
Bài 17. Giảm xóc của ôtô là áp dụng của
A. dao động tắt dần
B. dao động tự do.
C. dao động duy trì
D. dao động cưỡng bức.
Bài 18. Chọn phát biểu sai.
A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn.
C. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tần số dao động của hệ bằng tần số riêng của hệ dao động.
D. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.
Bài 19. Dao động của hệ được bù năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất sau một chu kì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó gọi là
A. dao động duy trì
B. dao động cưỡng bức.
C. dao động điều hòa
D. dao động tắt dần.
Bài 20. Phát biểu nào sau đây là đúng. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với
A. dao động điều hoà
B. dao động riêng.
C. dao động tắt dần
D. với dao động cưỡng bức.