dãy chuyển hóa

Tuyển chọn 81 bài tập về dãy chuyển hóa

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho dãy chuyển hóa sau:
22h.png
Các chất X3, X4 lần lượt là:
A. K2CrO4, K2Cr2O7.
B. Cr(OH)2, Cr2(SO4)3.
C. CrBr3, Cr2(SO4)3.
D. K2Cr2O7, K2CrO4.
Bài 2. Cho dãy chuyển hóa sau:
h6.png
Các chất X3, X4 lần lượt là:
A. K2CrO4, K2Cr2O7.
B. Cr(OH)2, Cr2(SO4)3.
C. CrBr3, Cr2(SO4)3.
D. K2Cr2O7, K2CrO4.
Bài 3. Cho dãy chuyển hóa : 1.png Vậy X2
A. ClH3NCH2COONa
B. H2NCH2COONa.
C. H2NCH2COOH.
D. ClH3NCH2COOH
Bài 4. Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:
635992[de].png
Các chất X, và Z lần lượt là
A. Na2Cr2O7 và NaCrO2.
B. Na2CrO4 và Cr(OH)3.
C. Na2CrO4 và NaCrO2.
D. Na2Cr2O7 và Cr(OH)3.
Bài 5. Cho dãy chuyển hóa sau:
632703[de].png
Tên gọi của X và Z lần lượt là
A. Axetilen và ancol etylic.
B. Etan và etanal.
C. Axetilen và etylen glicol.
D. Etilen và ancol etylic.
Bài 6. Cho dãy chuyển hóa sau
 (trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính)
Tên gọi của Y, Z lần lượt là
A. benzyl bromua và toluen
B. 1-brom-1-phenyletan và stiren
C. 2-brom-1-phenylbenzen và stiren
D. 1-brom-2-phenyletan và stiren.
Bài 7. Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:

Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. Na2Cr2O7, CrSO4, NaCrO2.
B. Na2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3.
C. Na2CrO4, Cr2(SO4)3, NaCrO2.
D. Na2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3.
Bài 8. Cho dãy chuyển hóa sau:
54695[de].png
Tên gọi của Y và T lần lượt là
A. etilen và ancol etylic.
B. axetilen và ancol etylic.
C. etilen và etylen glicol.
D. canxi cacbua và ancol etylic.
Bài 9. Cho dãy chuyển hóa:Screenshot_7.png
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. T là Al4C3.
B. Z là CH3CH2Cl.
C. X là CaC2.
D. Y là CH3CH2OH.
Bài 10. cho dãy chuyển hóa sau: CH3CH2CH2OH
                                              X Y
Biết X, Y là sản phẩm chính . X, Y lần lượt là:
A. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OH
B. CH3CH=CH2, CH3CH2CH2OSO3H
C. CH3CH=CH2, CH3CH(OH)CH3
D. C3H7OC3H7,CH3CH2CH2OSO3H
Bài 11. Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất hữu cơ:
541526[de].png
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. X là etilen.
B. Y là axetanđehit.
C. T là axit axetic.
D. Z là amoni axetat.
Bài 12. Cho dãy chuyển hóa sau:
CrO3hk.png X ml.png Yhk.png Z
Các chất X, Y, Z lần lượt là:
A. K2Cr2O7, CrSO4, KCrO2.
B. K2CrO4, CrSO4, Cr(OH)3.
C. K2CrO4, Cr2(SO4)3, KCrO2.
D. K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3.
Bài 13. Cho các dãy chuyển hóa : GlyxinScreenshot_8.pngAScreenshot_10.png  X và Glyxin Screenshot_10.pngScreenshot_8.pngY.
Các chất X, Y lần lượt là
A. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
B. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
C. đều là ClH3NCH2COONa
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Bài 14. Cho các dãy chuyển hóa:Screenshot_16.jpg
Các chất X và Y:
A. đều là ClH3NCH2COONa.
B. lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và ClH3NCH2COONa.
D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Bài 15. Dãy chuyển hóa nào sau đây không đúng ?
A. C2H2 image007.gifX3 image008.gifC6H6Cl6
B. Toluen image009.gifX4 image010.gifancol benzylic
C. Benzen image011.gifX1 image012.gifm-bromnitrobenzen
D. C3H6 image013.gifX2 image014.gifpropan-1,2-điol
Bài 16. Cho dãy chuyển hóa sau:
hoa1.png
Biết X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là
A. CH3–CH=CH2; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl–CHOH–CH2Cl.
B. CH≡C–CH3 ; CH2Cl–CCl2–CH3 ; CH2OH–CHOH–CH2Cl.
C. C2H2; CH2=CH-CH3; CH2Cl–CHCl–CH2Cl.
D. CH2=CH–CH3; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl–CHCl–CH2OH.
Bài 17. Cho dãy chuyển hóa sau :
image114.png
Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?
A. CH2=CH-CH2–CH3 
B.  CH3–CH=CH–CH3  
C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O
D. CH3–CH2–CHOH–CH3
Bài 18. Cho các dãy chuyển hóa. Glyxincau30-1.png X1 cau30-2.pngX2. Vậy X2 là:
A. H2N-CH2-COOH
B. H2N-CH2-COONa
C. ClH3N-CH2-COOH
D. ClH3NCH2COONa
Bài 19. Cho các dãy chuyển hóa:
AMIN-AMINOAXIT.png
Các chất Y và T lần lượt là
A. đều là ClH3NCH2COONa.
B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.
Bài 20. Cho các dãy chuyển hóa:
Screenshot_28.jpg
Các chất X và Y lần lượt là
A. Đều là ClH3NCH2COONa.
B. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa.
C. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa.
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.