điện phân nóng chảy
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

điện phân nóng chảy

Tuyển chọn 378 bài tập về điện phân nóng chảy

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong công nghiệp các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
B. Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2 – 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni,…). 
C. Các chất: Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính chất lưỡng tính.
D. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố sắt (Z = 26) có 6 electron ở lớp ngoài cùng. 
Bài 2. Các kim loại natri, kali được điều chế bằng phương pháp:
A. Nhiệt luyện.
B. Thuỷ luyện.
C. Điện phân dung dịch.
D. Điện phân nóng chảy.
Bài 3. Cho các phát biểu sau;
(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại.
(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.
(d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, không thu được Fe.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 4. Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là:
A. Ca.
B. Na.
C. K.
D. Mg.
Bài 5. Cho các phát biểu sau:
(1) Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+.
(2) Để làm mất tính cứng tạm thời của nước có thể dùng dung dịch NaOH
(3) Có thể điều chế Al bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3
(4) Từ quặng đolomit có thể điều chế được kim loại Mg và Ca riêng biệt.
(5) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.
Bài 6. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Cu.
B. Mg.
C. Fe.
D. Cr.
Bài 7. Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là
A. điện phân dung dịch.
B. thủy luyện.
C. nhiệt luyện.
D. điện phân nóng chảy.
Bài 8. Kim loại Al được điều chế trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây?
A. Al2O3.
B. Al(OH)3.
C. AlCl3.
D. NaAlO2.
Bài 9. Cho các phát biểu sau:
(1) Điều chế kim loại Al trong công nghiệp bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3.
(2) Tất cả kim loại kiềm thổ đều tan trong nước ở nhiệt độ thường.
(3) Quặng boxit có thành phần chính là Na3AlF6.
(4) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí Clo.
(5) Thạch cao sống có công thức là CaSO4.H2O.
(6) Đun nóng có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Bài 10. Trong công nghiệp, các kim loại như Na, K, Mg, Ca được điều chế bằng phương pháp?
A. Điện phân nóng chảy.
B. Thủy luyện
C. Điện phân dung dịch.
D. Nhiệt luyện.
Bài 11. Cho các trường hợp sau
1. Điện phân nóng chảy MgCl2.                   2. Điện phân dung dịch Pb(NO3)2
3. Điện phân dung dịch CuSO4                    4. Điện phân dung dịch NaCl.
Số trường hợp ion kim loại bị khử thành kim loại là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Bài 12. Cho các phát biểu sau:
(1) Điều chế kim loại Al bằng cách điện phân nóng chảy AlCl3.
(2) Tơ axetat có nguổn gốc từ xenlulozơ và thuộc loại tơ hóa học.
(3) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2, thu được kết tủa keo trắng.
(4) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo.
(5) Thạch cao sống có công thức là CaSO4.H2O.
(6) Khi thay nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR (R gốc hiđrocacbon) thu được este
(7) Glucozơ, axit glutamic, lysin, sobitol, fructozơ đều là các hợp chất hữu cơ tạp chức.
Số phát biểu đúng là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 13. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2
A. điện phân nóng chảy CaCl2
B. điện phân dung dịch CaCl2
C. dùng Na khử Ca2+ trong dung dịch CaCl2
D. nhiệt phân CaCl2
Bài 14. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Na.
B. Fe.
C. Cu.
D. Ag.
Bài 15. Cho các phát biểu sau:
(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều phản ứng với CO để tạo kim loại.
(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch về Ag.
(d) Cho Mg và dung dịch FeCl3 dư không thu được kim loại sắt.
(e) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, khó kéo dài và dát mỏng.
(g) Hợp kim Na-K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.
Số phát biểu sai là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 16. Criolit dùng trong khi điện phân nóng chảy Al2O3 có công thức là
A. NaA1O2.
B. K3AlF6.
C. Na3AlF6.
D. AlF3.
Bài 17. Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây?
A. Cho kim loại K vào dung dịch Mg(NO3)2.
B. Điện phân dung dịch MgSO4.
C. Điện phân nóng chảy MgCl2.
D. Cho kim loại Fe vào dung dịch MgCl2.
Bài 18. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp:
A. điện phân nóng chảy AlCl3.
B. điện phân nóng chảy Al2O3.
C. dùng CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
D. dùng Mg khử Al3+ trong dung dịch.
Bài 19. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy:
A. Ag.
B. Fe.
C. Cu.
D. Na.
Bài 20. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho lá Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.
(b) Cho Zn hạt dư vào dung dịch gồm Cr2(SO4)3 và H2SO4 loãng.
(c) Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch gồm NaOH và Na2CO3.
(d) Cho NaHCO3 vào dung dịch Ba(OH)2 dư.
(e) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng, tạo thành sản phẩm khử N+2.
(g) Điện phân nóng chảy Al2O3 với hai điện cực bằng than chì.
Sau khi phản ứng hoàn toàn, số thí nghiệm có tạo ra chất khí là
A. 6.
B. 2.
C. 5.
D. 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017