Đồ thị
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đồ thị

Tuyển chọn 461 bài tập về Đồ thị

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Nhỏ rất từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,5M vào dung dịch X chứa đồng thời Al2(SO4)3 và K2SO4, lắc đều để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tổng khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M như sau:
78h.png
Giá trị của x là:
A. 800
B. 900
C. 400.
D. 600.
Bài 2. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3, ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau:
72k.png
Khi nBa(OH)2 = x thì kết tủa đạt cực đại. Giá trị của x là
A. 0,20
B. 0,28.
C. 0,25.
D. 0,30.
Bài 3. Cho m gam bột Al kim loại vào V lít dung dịch HCl 1M được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa và thể tích (lít) của dung dịch NaOH được biểu diễn bằng đồ thị sau.
Screenshot_20.jpg
Giá trị của m và V là
A. 8,1 và 0,95.
B. 8,1 và 0,90.
C. 6,75 và 0,95.
D. 6,75 và 0,90.
Bài 4. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,25M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:
Screenshot_18.jpg
Giá trị của V gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,84.
B. 2,24.
C. 2,30.
D. 3,60.
Bài 5. Dung dịch X chứa a mol HCl; a mol H2SO4 và b mol Al2(SO4)3. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc số mol kết tủa vào số mol NaOH như sau
25h.png
Cho BaCl2 vào dung dịch X để kết tủa vừa hết ion SO42- thu được kết tủa và dung dịch Y chứa m gam chất tan. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 40                                
B. 41                                
C. 34                               
D. 39
Bài 6. Dung dịch X chứa a mol ZnSO4; dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm sau:
– Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X.
– Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y.
Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
78hi.png
Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi đều dùng x mol NaOH là m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 15,2.
B. 10,6.
C. 8,9.
D. 7,1. 
Bài 7. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào ống nghiệm chứa dung dịch Al2(SO4)3. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)2 như sau:
40r.png
Giá trị V gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1,7.
B. 2,1.
C. 2,4.
D. 2,5.
Bài 8. x mol CO2 vào dung dịch a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH sinh ra c mol kết tủa. kết quả ta được đồ thị sau
30e.png
Giá trị của a là:
A. 0,1
B. 0,15
C. 0,2
D. 0,25
Bài 9. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa Al2(SO4)3 và AlCl3 thì khối lượng kết tủa sinh ra được biểu diễn bằng đồ thị sau:
h10.png
Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,029.
B. 0,025.
C. 0,019.
D. 0,015.
Bài 10. Một dung dịch X có chứa các ion x mol H+, y mol Al3+, z mol SO42- và 0,1 mol Cl-. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau
25hi.png
Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là ( các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 62,91 gam
B. 49,72 gam
C. 46,60 gam
D. 51,28 gam
Bài 11. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị:
660760[de].png
Tổng giá trị (x + y) bằng
A. 162,3.
B. 163,2.
C. 132,6.
D. 136,2.
Bài 12. Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol NaAlO2. Số mol Al(OH)3 (n mol) tạo thành phụ thuộc vào thể tích dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Tỷ số của x/y có giá trị là
28hi.png
A. 1/3
B.  2/5
C. 1/4
D.  2/3
Bài 13. Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa HCl và Al2(SO4)3, kết quả đồ thị như sau:
75ht.png
Nếu rót vào dung dịch X ở trên 500 ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 229,35 gam.
B. 215,6 gam.
C. 208,55 gam.
D. 226,75 gam.
Bài 14. Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X chứa HCl và Al2(SO4)3, kết quả đồ thị như sau:
75h.png
Nếu rót vào dung dịch X ở trên 500 ml dung dịch Ba(OH)2 2M. Khối lượng kết tủa thu được là
A. 208,55 gam.
B. 226,75 gam.
C. 229,35 gam.
D. 215,6 gam.
Bài 15. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và AlCl3 thu được kết tủa có khối lượng theo số mol Ba(OH)2 như đồ thị:
660760[de].png
Tổng giá trị (x + y) bằng
A. 162,3.
B. 163,2.
C. 132,6.
D. 136,2.
Bài 16. Cho từ từ dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa b mol ZnSO4. Đồ thị biểu diễn số mol kết tủa theo giá trị của a như sau:
79h.png
Giá trị của b
A. 0,11.
B. 0,12.
C. 0,10.
D. 0,08.
Bài 17. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 và KOH, kết quả thí nghiệm được biểu diễn bằng đồ thị sau:
25hi.png
Giá trị của V bằng bao nhiêu để thu được kết tủa cực đại?
A. 4,48 ≤ V ≤ 8,96
B. 2,24 ≤ V ≤ 6,72
C. 4,2 ≤ V ≤ 8,904
D. 2,24  ≤ V ≤ 5,376
Bài 18. Cho từ từ Ba(OH)2 vào dung dịch Al2(SO4)3 và AlCl3. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn như đồ thị sau:
25h3.png
Tổng giá trị x+y là
A. 163,2.
B. 162,3.
C. 132,6.
D. 123,6
Bài 19. Cho m gam Al tác dụng với O2, sau một thời gian thu được (m + 2,88) gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch Y. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y khối lượng kết tủa phụ thuộc vào số mol NaOH theo đồ thị sau:
658994[de].png
Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được V lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hiđro là 16,75 và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu, được (m + 249a) gam chất rắn khan. Giá trị của V gần nhất với giá trị nào dưới đây?
A. 2,3.
B. 2,1.
C. 1,8.
D. 1,7.
Bài 20. Dung dịch X chứa a mol AlCl3 và 2a mol HCl. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị sau:
25g.png
Giá trị của x là
A. 0,756.
B. 0,624.
C. 0,684.
D. 0,748.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017