đồng phân hình học

Tuyển chọn 326 bài tập về đồng phân hình học

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với H2SO4 đặc chỉ có thể thu được ete. Chất Y phản ứng với H2SO4 loãng (dư) thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất T không có đồng phân hình học. 
B. Chất X phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. 
C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2
D. Chất Z có thể điều chế anđehit fomic. 
Bài 2. Cho ba hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol H2 (Ni, t0).
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y và Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Bài 3. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2=CH-CH2-CH3.
B. CH2=CH-CH=CH2.
C. CH3-CH=CH-CH=CH2.
D. CH3-CH=C(CH3)2.
Bài 4. T là anđehit hai chức. Khi cho T phản ứng với H2/Ni, t0 thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ba ancol X, Y, Z. Đun nóng X với xúc tác H2SO4 đặc thu được sản phẩm U mạch không phân nhánh có công thức phân tử là C4H6. Nhận xét nào sau đây đúng?
A. T phản ứng với Br2/H2O theo tỷ lệ 1:2.
B. X có phân tử khối là 88.
C. U là monome dùng để điều chế isopren.
D. Y và Z là 2 đồng phân hình học.
Bài 5. Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa 4 mol H2 (Ni, t0)
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y, Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Bài 6. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình học, MY < MZ). Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sảm phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt khác đun nóng 21,62 gam E so với 300 mL dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng (gam) của muối có khối lượng phân tử lớn trong hỗn hợp F có giá trị gần nhất với

A. 4,98.
B. 9,20.
C. 8,70.
D. 7,56.
Bài 7. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y và 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa 1 liên kết đôi C = C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư thu được 896ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:
A. 40,82%
B. 38,76%
C. 29,25%
D. 34,01%
Bài 8. X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở (trong đó Y và Z không no chứa một liên kết C = C và có tồn tại đồng phân hình học) . Đốt cháy 21,62 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với oxi vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 34,5 gam so với trước phản ứng. Mặt kh c, đun nóng 21,62 gam E với 300 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp gồm 2 ancol kế tiếp thuộc cùng dãy đồng đẳng. Khối lượng của muối có khối lượng phân tử lớn hơn trong hỗn hợp F là
A. 8,64 gam.
B. 9,72 gam.
C. 4,68 gam.
D. 8,10 gam.
Bài 9. Những chất nào sau đây có đồng phân hình học?
CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III);
C2H5-C(CH3)=C(CH3)-C2H5 (IV); C2H5-C(CH3)=CCl-CH3 (V)
A. (I), (IV), (V)
B. (II), (IV), (V)
C. (III), (IV)
D. (II), (III), (IV), (V)
Bài 10. Thủy phân hoàn toàn a mol este E (mạch hở) bằng dung dịch NaOH (dùng dư 50% so với lượng cần thiết). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 3,68 gam hai ancol X, Y (MX < MY) và chất rắn khan G (chứa muối của axit cacboxylic Z có mạch cacbon không phân nhánh). Nung nóng toàn bộ G trong bình kín chứa khí O2 dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được 6,36 gam Na2CO3, 4,4 gam CO2 và 1,08 gam H2O. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chỉ có 1 công thức cấu tạo thỏa mãn E.
B. Z có đồng phân hình học.
C. X và Y là đồng đẳng kết tiếp.
D. Z cộng HBr tạo một sản phẩm duy nhất.
Bài 11. Hỗn hợp E chứa ba este (mạch hở, chứa một loại nhóm chức) gồm este X ba chức, phân tử chứa một nối đôi C=C và hai este hai chức Y, Z (MY < MZ).
Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol E cần vừa đủ 0,675 mol khí O2, thu được 0,67 mol khí CO2 và 0,51 mol H2O.
Thủy phân hoàn toàn 34,12 gam E trong dung dịch KOH, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon) và m gam hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức (một axit có đồng phân hình học).
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Phân tử Z chứa 9 nguyên tử cacbon.
B. Trong E, Y và Z có cùng số mol.
C. Phân tử khối của X là 204.
D. Có 3 công thức cấu tạo phù hợp với Z.
Bài 12. Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân saccarozơ thu được hai monosaccarit là đồng phân cấu tạo.
(b) Glucozơ và saccarozơ đều được dùng để pha chế thuốc trong dược phẩm.
(c) Các peptit đều bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường kiềm.
(d) Phân tử triolein và tristearin đều có chứa 57 nguyên tử cacbon.
(e) But-2-en và pent-2-en đều có đồng phân hình học.
Số phát biểu đúng là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Bài 13. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ E (mạch hở, có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất) cần vừa đủ 9,52 lít khí O2 (đktc), thu được 17,6 gam CO2 và 5,4 gam H2O.
Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 mL dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được ancol no Z và muối của hai axit cacboxylic đơn chức X, Y (Y có đồng phân hình học).
Đốt cháy hoàn toàn a mol Z cần vừa đủ 3,5a mol khí O2, thu được CO2 và H2O.
Phát biểu nào sau đây là sai?
A. E chứa chức este và chức hidroxyl.
B. Y cộng HBr tạo một sản phẩm duy nhất.
C. X có phản ứng tráng bạc.
D. Xà phòng hóa chất béo thu được Z.
Bài 14. Đồng phân hình học của cis-but-2-en là
A. but-1-en.
B. trans-but-2-en.
C. but-2-in
D. 2-metylpropen.
Bài 15. Từ hợp chất hữu cơ X (C8H10O5, mạch hở), thực hiện các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sau:

(a) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3

(b) 2X1 + H2SO4 (loãng, dư) → X4 + Na2SO4

(c) 2X2 + Cu(OH)2 → X5 + 2H2O

(d) X2 + HBr → X6 + X7

(e) X3 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O ––to→ X8 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Biết X6 và X7 là hai đồng phân cấu tạo. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. X8 là amoni axetat.
B. X2 là propan-1,2-điol.
C. X4 có đồng phân hình học.
D. X cộng H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 2.
Bài 16. Hỗn hợp E gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol T và 3 axit cacboxylic X, Y, Z (X, Y no, là đồng đẳng kế tiếp và Z chứa một liên kết đôi C=C, có đồng phân hình học).
Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được ancol T. Cho toàn bộ T vào bình đựng Na dư, thu được 896 mL khí H2 (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam.
Đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X bằng khí O2, thu được CO2 và 3,96 gam H2O.
Phần trăm khối lượng của este không no trong X là
A. 29,25%.
B. 38,76%.
C. 40,82%.
D. 34,01%.
Bài 17. Đun nóng a mol chất X (C6H8O4) với dung dịch NaOH dư, có tối đa 2a mol NaOH phản ứng, thu được chất Y và ancol etylic. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được chất Z. Biết Z có phản ứng cộng với dung dịch HBr, thu được hai sản phẩm là đồng phân cấu tạo của nhau. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2.
B. Chất X phản ứng với H2 (Ni, to) theo tỉ lệ mol 1 : 1.
C. Chất Z có đồng phân hình học.
D. Chất X làm mất màu nước brom.
Bài 18. Đun nóng a mol chất X (C6H8O5) với dung dịch KOH dư, có tối đa 2a mol KOH phản ứng, thu được chất Y và etylen glicol. Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu được chất Z. Biết Z có phản ứng với dung dịch HBr, thu được một sản phẩm cộng duy nhất. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Chất Z có đồng phân hình học cis, trans.
B. Chất X chứa đồng thời nhóm chức axit, este và ancol.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2.
D. Phân tử X có chứa một liên kết π.
Bài 19. Đun nóng hỗn hợp gồm etylen glicol và một axit cacboxylic T (hai chức, mạch hở) với xúc tác H2SO4 đặc, thu sản phẩm hữu cơ chứa chất G mạch hở, có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố
Biết G có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phân tử G chứa bốn nguyên tử O.
B. Chất T có đồng phân hình học.
C. Có hai đồng phân cấu tạo thỏa mãn G.
D. Phân tử chất T có ba liên kết π.
Bài 20. Đun nóng a mol hợp chất hữu cơ Y (C6H8O5, mạch hở) với dung dịch NaOH dư, có tối đa 2a mol NaOH phản ứng, thu được etylen glicol và muối của một axit cacboxylic X (chỉ chứa một loại nhóm chức). Số đồng phân (tính cả đồng phân hình học, nếu có) của X là
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.