etilen

Tuyển chọn 1820 bài tập về etilen

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hỗn hợp X gồm axetilen, eten, etan và hiđro. Dẫn 16,8 lít (đktc) hỗn hợp khí X qua Ni (nung nóng) đến phản ứng hoàn toàn, thu được 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thu được 98,5 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm m gam. Giá trị của m là
A. 39,1    
B. 59,4    
C. 25,6  
D. 27,4
Bài 2. Cho các phát biểu sau:
(a) Polietilen được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng.
(b) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(c) Saccarozơ phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3.
(d) Lòng trắng trứng có phản ứng màu biurê.
Số phát biểu đúng là:
A. 3  
B. 4
C. 2  
D.
Bài 3. Cho các chất: toluen, benzen, phenol, glucozơ, etilen, o-xilen, saccarzơ. Số chất làm mất màu nước brom là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 4. Cho các chất: etan, axetilen, phenol, anđehit axetic, axit axetic, vinyl axetat. Số chất tác dụng được với nước brom là
A. 3.
B. 5. 
C. 4.
D. 6. 
Bài 5. Cho dung dịch các chất: axit acrylic, glucozơ, propan-1,2-điol, saccarozơ, etilen glicol. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường là
A. 3. 
B. 5.  
C. 2.
D. 4.
Bài 6. Hỗn hợp khí X gồm axetilen, anđehit fomic và hiđro. Cho V lít X (đktc) đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,8 gam H2O. Giá trị của V là
A. 4,48.
B. 17,92.
C. 13,44. 
D. 6,72. 
Bài 7. Có các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất có nối đôi C=C nên đều tác dụng được với nước brom.
(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.
(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.
(f) Tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ nitron; tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1. 
Bài 8. Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:
A. polietilen.
B. poliacrilonitrin.
C. poli(vinyl clorua).
D. poli(metyl metacrylat).
Bài 9. Cho các chất: Glucozơ, saccarozơ, axeton, butađien, xiclopropan, benzen, axetilen, metan. Dãy gồm các chất làm mất màu nước brôm là
A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Bài 10. Cho các phát biểu sau:
(a) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.
(b) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn.
(c) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(d) Thủy phân hoàn toàn anbumin của lòng trắng trứng, thu được α-amino axit .
(e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng hiđro.
Số phát biểu đúng là
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Bài 11. Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là
A. polistiren.
B. poli(metyl metacrylat).
C. poli(vinyl clorua).
D. polietilen.
Bài 12. Hỗn hợp A gồm etilen và một hidrocabon X. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lit hỗn hợp A (đktc) thu được 8,4 lít CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. X có công thức phân tử là: A
A. C4H8.
B. C2H6
C. C3H8
D. C3H6.
Bài 13. Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả ghi trong bảng sau:
di.png
X, Y, Z, T lần lượt là
A. Axit axetic, vinyl axetilen, axit glutamic, lòng trắng trứng.
B. Axit fomic, axetilen, axit oxalic, Glu-Ala-Gly.
C. Axit glutamic, metyl fomat, axit benzoic, Gly-Ala-Ala
D. Axit axetic, vinyl axetilen, axit acrylic, lòng trắng trứng.
Bài 14. Trùng hợp 8,96 lít etilen (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 75% thì khối lượng polime thu được là
A. 6,3 gam
B. 7,2 gam
C. 8,4 gam
D. 8,96 gam
Bài 15. Polime nào dưới đây có cấu trúc mạng lưới không gian?
A. Cao su lưu hóa.
B. Polietilen.
C. Amilopectin.
D. Poli(vinyl clorua).
Bài 16. Hiđrocacbon nào sau đây phản ứng được với dung dịch brom?
A. Etilen.
B. Butan.
C. Benzen.
D.
Metan.

Bài 17. Công thức phân tử của axetilen là
A. CaC2
B. C2H2.
C. C2H6.
D. C2H4.
Bài 18. CTCT thu gọn của PE (polietilen) là
A. (–CH2–CH2–)n
B. (–CH2–CHCl–)n
C. (–CH2–CHCH3 –)n.   
D. (–CH2–CHCN–)n.
Bài 19. Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là
A. polietilen, polistiren, nilon-6.
B. polistiren, xenlulozơ, nilon-6,6.
C. polietilen, tinh bột, nilon-6.
D. polietilen, xenlulozơ, nilon-6.
Bài 20. Hỗn hợp X gồm andehit fomic, andehit oxalic, axit axetic, etilen glycol, glyxerol. Lấy 4,52 gam X đốt cháy hoàn toàn bằng lượng vừa đủ V lít khí O2 (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua bình đựng H2SO4 (đặc, dư) thấy bình tăng 2,88 gam. Giá trị của V là :
A. 3,360.
B. 2,240.
C. 3,472.
D. 3,696.