gần nhất
02432 99 98 98 MoonBook.vn Tài liệu miễn phí Xếp hạng Box
Kích hoạt Sách ID
Moon.vn - Học để khẳng định mình

gần nhất

Tuyển chọn 489 bài tập về gần nhất

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Đoạn mạch điện xoay chiều hai đầu A, B gồm biến trở R, cuộn dây có điện trở thuần r = 120 Ω và độ tự cảm , tụ điện có điện dung , mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz. Thay đổi R để công suất tỏa nhiệt của cả mạch cực đại P1, công suất tỏa nhiệt trên R đạt cực đại P2, với P1 - P2 = 168,5 W. Giá trị của P2 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 285 W.
B. 259 W.
C. 89 W.
D. 25 W.
Bài 2. Cho đoạn mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm tụ điện có điện dung biến trở con chạy có điện trở R = 500 Ω. Các vôn kế lí tưởng đo điện áp xoay chiều. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp xoay chiều u = 244√2cos(100πt) (V). Dịch chuyển các con chạy C1 và C2 trên biến trở sao cho khoảng cách C1C2 không thay đổi và điện trở trên đoạn C1C2 luôn bằng 100 Ω. Tổng số chỉ của ba vôn kế có giá trị cực tiểu gần nhất với giá trị nào sau đây?
40.png
A. 280 V.
B. 220 V.
C. 260 V.
D. 310 V.
Bài 3. Hạt nhân phân rã β+ tạo thành hạt nhân và tỏa năng lượng E. Biết năng lượng liên kết của C và B lần lượt là 73,743 MeV và 76,518 MeV. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2, khối lượng các hạt prôtôn, nơtron và êlectron lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u và 0,00055 u. Giá trị của E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,48 MeV.
B. 0,95 MeV.
C. 2,77 MeV.
D. 3,56 MeV.
Bài 4. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 240sin100πt (V). Thời điểm gần nhất sau đó để điện áp tức thời đạt giá trị 120V là
A. 1/600 s
B. 1/100 s
C. 0,02 s
D. 1/300 s
Bài 5. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc \(\omega \) thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UR ở hai đầu R và tổng trở Z của đoạn mạch theo \(\omega \). Khi thay đổi \(\omega \) điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax. Giá trị của ULmax gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. \(1032V\).
B. \(790V\).
C. \(516V\).
D. \(282V\).
Bài 6. Hạt nhân \({}_{84}^{210}Po\) phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \({}_{84}^{210}Po\). Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là
A. 0,010 g.
B. 0,190 g.
C. 0,175 g.
D. 0,950 g. 
Bài 7. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện mắc nối tiếp. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên C (UC) và bình phương hệ số công suất (cos2φ) của đoạn mạch theo giá trị tần số f. Giá trị f1 để UC đạt giá trị cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?
3.png
A. 25,75 Hz.
B. 42,35 Hz.
C. 35,88 Hz.
D. 69,66 Hz. 
Bài 8. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch u = 240sin100πt (V). Thời điểm gần nhất sau đó để điện áp tức thời đạt giá trị 120V là
A. 1/600 s
B. 1/100 s  
C. 0,02 s  
D. 1/300 s   
Bài 9. Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng S1, S2 cách nhau 6 cm, dao động theo phương thẳng đứng giống hệt nhau. Tần số dao động và tốc độ truyền sóng lần lượt là 50 Hz và 80 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Cho điểm M nằm trên mặt chất lỏng thuộc đường thẳng đi qua S2 và vuông góc S1S2. Biết phân tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách gần nhất và xa nhất từ M tới S2 lần lượt là
A. 1,35 cm; 10,45 cm.
B. 1,53 cm; 10,45 cm.
C. 1,53 cm; 10,54 cm.
D. 1,35 cm; 10,54 cm.
Bài 10. Chọn phương án sai. Bước sóng là
A. quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
B. khoảng cách giữa hai ngọn sóng gần nhất trên cùng một phương truyền sóng.
C. khoảng cách giữa hai điểm của sóng có li độ bằng không ở cùng một thời điểm.
D. khoảng cách giữa hai điểm của sóng gần nhất có cùng pha dao động.
Bài 11. Cho đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó giá trị độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U0cosωt. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng UL giữa hai đầu cuộn cảm và tổng trở Z của đoạn mạch theo giá trị của độ tự cảm L. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
11h.png
A. 70 V.
B. 50 V.
C. 85 V.
D. 65 V.
Bài 12. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số thay đổi được vào đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điều chỉnh f = 40 Hz thì công suất của mạch là 120 W. Điều chỉnh f = 80 Hz thì công suất của mạch cực đại là 240 W. Điều chỉnh f = 120 Hz thì công suất của mạch gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 150 W.
B. 180 W.
C. 120 W.
D. 60 W.
Bài 13. Cho mạch điện như hình vẽ: E = 12 V, r = \(\dfrac{{48}}{{17}}\) Ω, R1 = 5 Ω, R2 = 1 Ω, bóng đèn Đ (6 V - 3 W). Bỏ qua điện trở của dây nối. Biết đèn sáng bình thường. Giá trị R3 gần nhất với giá trị nào sau đây?
36h.png
A. 5,7 Ω.
B. 4,7 Ω.
C. 2,5 Ω.
D. 3,2 Ω.
Bài 14. Đặt lần lượt hai điện tích điểm q1 = 4,32.10-7 C và q2 = 10-7 C tại hai điểm A, B cách nhau 6 cm trong không khí. Đặt tại M điện tích điểm q thì lực điện tổng hợp do q1 và q2 tác dụng lên q lần lượt là \({\vec F_1}\) và \({\vec F_2}\) với \({\vec F_1} = 6,75{\vec F_2}.\) Khoảng cách từ M đến A gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 26 cm.
B. 32 cm.
C. 2,5 cm.
D. 3,5 cm.
Bài 15. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Yâng, khoảng cách giữa hai khe là 0,1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1 m. Nguồn sáng S phát ánh sáng có bước sóng từ 500 nm. Tại điểm M là vân sáng gần nhất cách vân sáng trung tâm là
A. 0,5 mm.
B. 5 mm.
C. 0,25 m.
D. 10 mm.
Bài 16. Một sóng có tần số 525 Hz có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng \(\dfrac{\pi }{3}\) rad.
A. 11,1 cm.
B. 47,6 cm.
C. 23,3 cm.
D. 4,285 m.
Bài 17. Cho mạch điện như hình vẽ, cuộn dây thuần cảm. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức \(u = u\sqrt 2 \cos 2\pi ft\) (V) với U không đổi nhưng f có thể thay đổi được. Ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch theo R là đường liền nét khi f = f1 và là đường đứt nét khi f = f2. Giá trị của Pmax gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 280 W.
B. 140 W.
C. 130 W.
D. 260 W.
Bài 18. Đặt điện áp ổn định\(u = 200\sqrt 2 \cos \omega t\)V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ B. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi X là tổng số chỉ của hai vôn kế. Điều chỉnh C để X có giá trị cực đại, khi đó số chỉ của vôn kế V2 có giá trị gần nhất với:
A. 240 V
B. 220 V
C. 180 V
D. 200 V
Bài 19. Trong một thí nghiệm sóng dừng, ba điểm A, B, C theo thứ tự thuộc cùng một bó sóng, trong đó B là bụng sóng. Người ta đo được biên độ dao động tại A gấp 2 lần biên độ dao động tại C và khoảng thời gian ngắn nhất để li độ của B giảm từ giá trị cực đại đến giá trị bằng với biên độ của A và của C lần lượt là 0,01 s và 0,02 s. Chu kì dao động của điểm A trong thí nghiệm trên có giá trị gần nhất với các giá trị nào sau đây?
A. 0,25 s
B. 0,15 s
C. 0,20 s
D. 0,10 s
Bài 20. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R1, L mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng I và trễ pha 300 so với điện áp hai đầu mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch gồm R2, C thì dòng điện qua mạch cũng có giá trị hiệu dụng I nhưng sớm pha 450 so với điện áp hai đầu mạch. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu hai đoạn mạch gồm R1, R2, L, C mắc nối tiếp thì mạch có hệ số công suất có giá trị gần nhất với
A. 0,899
B. 0,905
C. 0,893
D. 0,980

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017