hằng số phóng xạ
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

hằng số phóng xạ

Tuyển chọn 42 bài tập về hằng số phóng xạ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Một chất phóng xạ có chu kì bãn rã là T thì hằng số phóng xạ λ của chất đó là
A. \(\lambda = {e^{ - \dfrac{{\ln 2}}{T}}}. \)
B. \(\lambda = \dfrac{T}{{\ln 2}}. \)
C. λ = T.ln2.
D. \(\lambda = \dfrac{{\ln 2}}{T}. \)
Bài 2. Một chất phóng xạ Radon, sau thời gian một ngày đêm thì tần số hạt nhân ban đầu giảm đi 16,67%. Hằng số phóng xạ của Radon là
A. 0,26 (ngày-1).
B. 2,11.10-6 (s-1).
C. 0,128 (s-1).
D. 2,6 (ngày-1).
Bài 3. Biểu thức tính chu kì bán rã theo hằng số phóng xạ λ là:
A. 11a.png
B. 11b.png
C. 11c.png
D. 11d.png
Bài 4. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là:
A. N0.(1-e λt).
B. N0.(1- λt).
C. N0.(1- e- λt).
D. N0.e- λt.
Bài 5. Chất phóng xạ bị phân rã càng nhanh khi chúng
A. có hằng số phóng xạ lớn.
B. ở nhiệt độ cao.
C. chịu áp lực lớn.
D. có chu kỳ bán rã lớn.
Bài 6. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng phóng xạ? (với m0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, λ là hằng số phóng xạ )
A. Khi t = T thì m = m0/4
B. T = λ/0,693
C. T = ln2/λ
D. λ = T.ln2
Bài 7. Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm t0 = 0, có N0 hạt nhân X. Tính từ t0 đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là
A. N0.e-λt
B. N0(1- λt)
C. N0.(1-eλt)
D. N0.(1-e-λt)
Bài 8. Gọi T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Biểu thức tính hằng số phóng xạ là
A. 11a.png
B. 11b.png
C. 11c.png
D. 11d.png
Bài 9. Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách
A. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.
B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.
C. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.
D. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.
Bài 10. Hằng số phóng xạ của đồng vị phóng xạ:
A. có thể làm tăng bằng cách đặt nguồn phóng xạ vào trong từ trường mạnh
B. có thể làm tăng bằng cách đặt nguồn phóng xạ vào trong điện trường mạnh
C. có thể làm tăng bằng cách đốt nóng, tăng áp suất của nguồn phóng xạ đó
D. hiện nay ta không thể làm thay đổi hằng số phóng xạ
Bài 11. Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là :
A. λ = 2,315.10-6 s-1.
B. λ = 2,315.10-5 s-1.
C. λ = 1,975.10-6 s-1.
D. λ = 1,975.10-5 s-1.
Bài 12. Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là
A. λ = 2,315.10-6(s-1).
B. λ = 2,315.10-5(s-1).
C. λ = 1,975.10-5(s-1).
D. λ = 1,975.10-6(s-1)
Bài 13. Có hai khối chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lần lượt là λ1 và λ2. Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất lần lượt là N1 và N2. Thời gian để số lượng hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là:
A. image106.gif
B. image108.gif
C. image110.gif
D. image112.gif
Bài 14. Sau 24 giờ số nguyên tử Radon giảm đi 18,2% so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của Radon là
A. λ = 2,325.10-6(s-1).
B. λ = 2,325.10-5(s-1).
C. λ = 1,975.10-5(s-1).
D. λ = 1,975.10-6(s-1).
Bài 15. Hai chất phóng xạ (1) và (2) có chu kỳ bán rã và hằng số phóng xạ tương ứng là T1 và T2 ; λ1 và λ2 và số hạt nhân ban đầu N2 và N1. Biết (1) và (2) không phải là sản phẩm của nhau trong quá trình phân rã. Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ?
A. image248.png
B. image249.png
C. image250.png
D. image251.png
Bài 16. Có hai khối chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ lần lượt là và . Số hạt nhân ban đầu trong hai khối chất lần lượt là N1 và N2. Thời gian để số lượng hạt nhân A và B của hai khối chất còn lại bằng nhau là
A. 156658A.png
B. 156658B.png
C. 156658C.png
D. 156658D.png
Bài 17. Giả sử hằng số phóng xạ của một chất phóng xạ là 6,93.10-6 s-1. Chu kì bán rã của nó là:
A. 105 s.
B. 10-7 s.
C. 10-5 s.
D. 107 s.
Bài 18. Có 2 chất phóng xạ A và B với hằng số phóng xạ λA và λB. Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là NA và NB. Thời gian để số hạt nhân A & B của hai chất còn lại bằng nhau là:
A. image127.gif
B. image129.gif
C. image131.gif
D. image133.gif
Bài 19. Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng cách
A. đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.
B. đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.
C. đốt nóng nguồn phóng xạ đó.
D. hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.
Bài 20. Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ = 5.10-8s-1. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.108 s
B. 5.107 s.
C. 2.108 s.
D. 2.107 s.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin