hexametylenđiamin

Tuyển chọn 80 bài tập về hexametylenđiamin

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Hỗn hợp gồm hexametylenđiamin, anilin, alanin và lysin (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 20,22% khối lượng). Trung hòa m gam X bằng dung dịch H2SO4 vừa đủ, thu được 201,0 gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là
A. 127,40
B. 83,22
C. 65,53
D. 117,70
Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol các chất gồm etylamin, hexametylenđiamin và hai amino axit (kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của glyxin) cần vừa đủ 0,8 mol khí O2. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 qua bình đựng dung dịch H2SO4 (đặc, dư); kết thúc thí nghiệm, thấy khối lượng bình tăng 12,24 gam, đồng thời có 0,6 mol hỗn hợp khí thoát ra. Số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử amino axit lần lượt là
A. 5 và 6.
B. 2 và 3.
C. 3 và 4.
D. 4 và 5.
Bài 3. Cho các chất: (1) đimetylamin, (2) phenylamin, (3) phenylamoni clorua, (4) axit α,ɛ–điaminocaproic, (5) hexametylenđiamin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Bài 4. Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và hexametylenđiamin. Trong X, nguyên tố nitơ chiếm 35% về khối lượng. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, tạo ra 12,24 gam muối. Giá trị của m là
A. 6,0.
B. 7,2.
C. 8,0.
D. 6,4.
Bài 5. Nhựa novolac là chất rắn, dễ nóng chảy, dễ tan trong một số dung môi hữu cơ, được dùng để sản xuất bột ép, sơn. Nhựa novolac được tổng hợp bằng phương pháp trùng ngưng từ các monome là
A. buta-1,3-đien và stiren.
B. etylen glicol và axit terephtalic.
C. phenol và fomanđehit.
D. hexametylenđiamin và axit ađipic.
Bài 6. Cho các chất: (1) amilopectin, (2) axit oleic, (3) hexametylenđiamin, (4) poliisopren, (5) axit metacrylic, (6) axit aminocaproic. Số chất có mạch cacbon phân nhánh là
A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Bài 7. Hỗn hợp X gồm metyl fomat và etyl axetat có cùng số mol. Hỗn hợp Y gồm hexametylenđiamin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp Z chứa X và Y cần dùng 1,42 mol O2, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2; trong đó số mol của CO2 ít hơn của H2O là a mol. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong (lấy dư), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam; đồng thời thu được 2,688 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là
A. 32,12.
B. 32,88.
C. 31,36.
D. 33,64.
Bài 8. Sản phẩm phản ứng trùng ngưng nào sau đây tạo ra tơ nilon-6,6?
A. axit ađipic và glixerol.
B. Axit phtalic và etylen glicol.
C. Axit phtalic và hexametylenđiamin.
D. Axit ađipic và hexametylenđiamin.
Bài 9. Tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa
A. axit terephtalic và etylen glicol.
B. axit terephtalic và hexametylenđiamin.
C. axit caproic và vinyl xianua.
D. axit ađipic và etylen glicol.
Bài 10. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. Trùng hợp vinyl xianua.
B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.
C. Trùng hợp metyl metacrylat.
D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
Bài 11. Cho các phát biểu sau:
(1) Tơ visco, tơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
(2) Polietilen và Poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp.
(3) Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit stearic.
(4) Cao su thiên nhiên không tan trong nước cũng như trong xăng, benzen.
(5) Tơ nitron (olon) được tổng hợp từ vinyl xianua (acrilonitrin).
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Bài 12. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. etylen glicol và hexametylenđiamin.
B. axit ađipic và etylen glicol.
C. axit ađipic và glixerol.
D. axit ađipic và hexametylenđiamin.
Bài 13. Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?
A. Trùng hợp vinyl xianua.
B. Trùng hợp metyl metacrylat.
C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic.
D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.
Bài 14. Polime dùng làm tơ nilon-6,6: –(–HN–[CH2]6–NHOC–C4H8–CO–)n– được điều từ các monome
A. axit ađipic và hexametylenđiamin.
B. axit ε-aminocaproic.
C. axit ađipic và etylenglicol.
D. phenol và fomanđehit.
Bài 15. Nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng
A. trùng hợp hexametylenđiamin và axit ađipic
B. trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.
C. trùng hợp hexametylenđiamin và axit terephtalic.
D. trùng ngưng đimetylamin và axit ađipic.
Bài 16. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Metyl–, đimetyl–, trimetyl– và etylamin là những chất khí, mùi khai khó chịu, dễ tan trong nước.
B. Trimetylamin không có liên kết hiđro liên phân tử.
C. Hexametylenđiamin, đimetylamin là những amin bậc II.
D. Anilin là chất lỏng, không màu, ít tan trong nước.
Bài 17. Các dung dịch: hồ tinh bột, phenylamoni clorua, hexametylenđiamin, lòng trắng trứng được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Một số kết quả thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau.
Screenshot_101.png
Các dung dịch hồ tinh bột, phenylamoni clorua, hexametylenđiamin, lòng trắng trứng tương ứng với các kí hiệu là
A. Y, T, Z, X.
B. T, Y, X, Z.
C. X, Y, Z, T.
D. Z, X, T, Y.
Bài 18. Tiến hành các thí nghiệm đun nóng từng cặp chất sau (có xúc tác thích hợp):
(1) glucozơ và anhiđrit axetic,
(2) xenlulozơ và axit nitric,
(3) etanol và axit α-aminopropionic,
(4) hexametylenđiamin và axit ađipic,
(5) etylen glicol và axit terephtalic.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Bài 19. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của
A. ure và fomanđehit.
B. axit ađipic và hexametylenđiamin.
C. phenol và fomanđehit.
D. etylen glicol và axit terephtalic.
Bài 20. Cho các nguyên liệu: (1) ε–axit aminocaproic, (2) acrilonitrin, (3) phenol và fomanđehit, (4) etylen glicol và axit terephtalic, (5) hexametylenđiamin và axit ađipic.
Khi đun nóng có xúc tác thích hợp, số nguyên liệu có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng tạo thành polime là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.