hình vẽ

Tuyển chọn 521 bài tập về hình vẽ

Kiểu bài:

Độ khó:

Chuyên đề:

Lọc bài tập:

Bài 1. Cho sơ đồ điều chế khí X như hình vẽ
Screenshot_19.jpg
Trong các khí: HCl, NH3, H2, O2, C2H2, SO2, CO2; số khí thoả mãn X là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
Bài 2. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:
49h.png
Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?
A. CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
B. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
C. BaSO3 → BaO + SO2.   
D. NH4Cl → NH3 + HCl. 
Bài 3. Nạp đầy khí X vào bình thuỷ tinh trong suốt, đậy bình bằng nút cao su có ống thuỷ tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng đầu ống thuỷ tinh vào chậu thuỷ tinh chứa nước có pha phenolphtalein. Một lát sau nước trong chậu phun vào bình thành những tia có màu hồng (hình vẽ minh họa ở bên). Khí X là
56hi.png
A. Cl2
B. SO2.
C. HCl.
D. NH3
Bài 4. Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 40,3 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2). Đốt cháy hết Z thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 20,7 gam H2O. Nhỏ từ từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được biểu diễn theo hình vẽ: Giá trị của x gần nhất với
h80.png
A. 1,8.
B. 2,2.
C. 2,4.
D. 1,6.
Bài 5. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:
h66.png
Phương trình hóa học điều chế khí Z là
A. 2HCl(dung dịch) + Zn → ZnCl2 + H2↑.
B. H2SO4(đặc) + Na2SO3(rắn) → SO2↑ + Na2SO4 + H2O.
C. Ca(OH)2(dung dịch) + 2NH4Cl(rắn) → CaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O.
D. 4HCl(đặc) +MnO2(rắn) → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.
Bài 6. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí như hình vẽ dưới:
661732[de].png
Khí X là
A. C2H2.
B. NH3.
C. H2.
D. Cl2.
Bài 7. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X. Khí Y là
10e.png
A. HCl.
B. Cl2.
C. O2.
D. NH3.
Bài 8. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:
29hi.png
Phương trình hoá học điều chế khí Z là
A. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn) → SO2 ↑ + Na2SO4 + H2O.
B. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn) Screenshot_36.png 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O.
C. 4HCl (đặc) + MnO2 Screenshot_36.pngCl2 ↑ + MnCl2 + 2H2O.
D. 2HCl (dung dịch) + Zn → H2 ↑ + ZnCl2.
Bài 9. Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng tính tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ:
58h.png
Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây?
A. CO2 và Cl2.  
B. HCl và NH3.
C. SO2 và N2.  
D. O2 và CH4
Bài 10. Cho hình vẽ mô tả một thí nghiệm như sau:
h.png
Khí X trong thí nghiệm trên là khí nào dưới đây?
A. Sunfurơ.
B. Metan.
C. Hiđro clorua.
D. Amoniac.
Bài 11. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào ống nghiệm bằng cách dời chỗ của nước như hình vẽ bên. Khí X là
15hi.png
A. HCl
B. N2
C. CO2
D. NH3
Bài 12. Cho hình vẽ dưới đây minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm. Khí Y là khí N2 thì dung dịch X là
620120[de].png
A. H2SO4 và Fe(NO3)2.
B. NH3.
C. NH4Cl và NaNO2.
D. NH4NO3.
Bài 13. Hình vẽ sau mô tả quá trình dẫn khí vào các dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng:
19h.png
Ở ống nghiệm nào xảy ra phản ứng tráng bạc?
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Bài 14. Trong phòng thí nghiệm, khí Z (làm mất màu dung dịch thuốc tím) được điều chế từ chất rắn X, dung dịch Y đặc, đun nóng và thu vào bình tam giác như hình vẽ sau:

Các chất X, Y, Z lần lượt là
A. Fe, H2SO4, H2
B. Cu, H2SO4, SO2
C. CaCO3, HCl, CO2
D. NaOH, NH4Cl, NH3.
Bài 15. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nuớc như hình vẽ dưới đây:

Khí X là
A. H2.
B. NH3.
C. HCl.
D. SO2.
Bài 16. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm pha dung dịch axit X loãng bằng cách rót từ từ dung dịch axit đặc vào nước:
19h.png
Hình vẽ trên minh họa nguyên tắc pha chế axit nào sau đây?
A. HCl.
B. H2SO4.
C. HNO3.
D. H3PO4.
Bài 17. Cho hình vẽ của bộ dụng cụ chưng cất thường:
19h.png
Ý nghĩa các chữ cái trong hình vẽ trên là
A. a:Nhiệt kế; b:đèn cồn; c:bình cầu có nhánh; d:sinh hàn; e: bình hứng(eclen).
B. a: đèn cồn; b: bình cầu có nhánh; c: Nhiệt kế; d: sinh hàn; e: bình hứng(eclen).
C. a:Đèn cồn; b:nhiệt kế; c:sinh hàn; d:bình hứng(eclen); e:Bình cầu có nhánh.
D. a:Nhiệt kế; b:bình cầu có nhánh; c:đèn cồn; d:sinh hàn; e:bình hứng.
Bài 18. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X và chất rắn Y
22g.png
Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây
A. CuO (rắn) + CO (khí) Screenshot_36.png Cu+ CO2
B. NaOH + NH4Cl (rắn) Screenshot_36.pngNH3↑+ NaCl + H2O
C. Zn + H2SO4( loãng) → ZnSO4 + H2
D. K2SO3( rắn) + H2SO4 → K2SO4 + SO2↑ + H2O
Bài 19. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm như sau:
640975[de].jpg
Hình vẽ mô tả thí nghiệm để chứng minh:
A. Tính tan nhiều trong nước của khí NH3.
B. Tính tan nhiều trong nước của khí HCl.
C. Tính axit của HCl.
D. Tính bazơ của NH3.
Bài 20. Một sợi dây phơi quần áo bằng thép có hai đầu X và Y. Đầu X nối với một đoạn dây bằng nhôm, đầu Y nối với một đoạn dây bằng đồng, như hình vẽ sau:
50.png
Hiện tượng nào sau đây xảy ra tại vị trí nối ở hai đầu X và Y khi để dây phơi lâu ngày trong không khí ẩm?
A. Cả 2 đầu không có kim loại nào bị ăn mòn.
B. Sắt bị ăn mòn tại đầu Y.
C. Đồng bị ăn mòn tại đầu Y.
D. Sắt bị ăn mòn tại đầu X.